Národní ústav pro autismus, z. ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb osobám s autismem i lidem, kteří je obklopují. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se mohli vzdělávat, užívat si života, studovat i pracovat. Směřuje svoje úsilí k tomu, aby byli lidé s autismem co nejvíce samostatní, spokojení, necítili se osamělí a aby oni i jejich rodiny žili naplněný život. Svou prací NAUTIS rozvíjí systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra a spoluvytváří podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich rodin. Zakladatelkou portálu AutismPort je Kateřina Thorová.

V našem úsilí klademe velký důraz na osvětu. Věříme, že informace a jejich kultivace skrze dialog a spolupráci mezi odborníky, lidmi s autismem a jejich rodinnými příslušníky, úředníky a politiky jsou klíčem ke zlepšování kvality služeb i celého systému péče. Domníváme se, že osvěta tvoří základ pro změnu postojů společnosti k autismu a povede i k pozitivním změnám v legislativě.

Záměrem projektu je fungování internetového portálu, který bude získávat, kumulovat a zpřístupňovat informace o autismu různým zájmovým skupinám v jednoduché, názorné a uživatelsky příjemné formě.

  • Vycházíme z informací založených na důkazech, usilujeme o propojení výsledků výzkumů s praxí.

  • Stavíme na praktických mnoholetých zkušenostech práce s lidmi na spektru a jejich rodinami.

  • Neustále se vyvíjíme, učíme se z úspěchů i chyb svých vlastních i druhých.

  • Věříme ve spolupráci a cenu informací získaných z různých perspektiv.

  • Nepracujeme pouze s jednotnými názory a ideálními řešeními.

  • Nevzdáváme se.

V roce 2013 byla Kateřina Thorová přijata mezinárodní organizací Ashoka do sítě sociálních inovátorů, která propojuje hybatele společenských změn po celém světě. Získala finanční podporu ve formě stipendia a zúčastnila se různých školení a konzultací v České republice a v Rakousku. Ze spolupráce vzešla myšlenka tvorby portálu AutismPort, jako kroku, který by významných způsobem mohl zlepšit situaci v oblasti autismu v České republice a výhledově i v některých dalších zemích. Z mezinárodní spolupráce se zrodil nápad vytvořit webový portál, na kterém se dále za podpory organizace Ashoka pracovalo. Portál by nikdy nevznikl bez podpory vedení a dalších zaměstnanců NAUTIS, kteří zahrnuli tvorbu portálu do důležitých strategických cílů organizace. 

Na konci roku 2013 NAUTIS poprvé zažádal na různých místech o finanční podporu na jeho realizaci, ale bohužel bez úspěchu. Sehnat finance na projekt jsme se snažili v rámci grantových řízení u různých subjektů i každý následující rok. Až v roce 2018, tedy pět let od jeho vypracování, projekt uspěl u Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota. Nadace Jistota si tak připsala stěžejní zásluhu na jeho vzniku. Na splnění nadací financované části projektu jsme se zavázali dodržet tříletou lhůtu.

V rámci vlastního programu Pro Bono consulting nám pomohla s návrhem funkčního designu dvou sekcí portálu - Míst podpory a Poradny - firma Accenture. Portál byl spuštěn podle plánu k prvnímu lednu 2021. Podařilo se nám tak splnit první krok, jímž celý projekt ale v podstatě teprve začíná.  

1+10 o AutismPortu

AutismPort je průvodcem po světě autismu.
AutismPort pomáhá lépe porozumět autismu lidem s autismem, rodičům, spolužákům, spolupracovníkům, sociálním pracovníkům, životním partnerům, učitelům, pacientům i klientům a třeba i sousedům. Slouží jako zdroj informací úředníkům, politikům a novinářům. Zkrátka řečeno, lidem různých profesí a sociálních rolí.
AutismPort staví na spolupráci s lidmi s autismem. Jejich názory, myšlenky a pocity spoluvytvářejí strukturu i obsah webu, doplňují a obohacují názory odborníků, inspirují k dalšímu výzkumu a zprostředkovávají ostatním autentickou zkušenost.
AutismPort učí rozpoznávat projevy autismu u dětí, dospívajících i dospělých, mužů i žen, a to v široké škále autistického spektra. Pomáhá lidem chápat jádrové problémy, které autismus definují, a reagovat na ně. Přináší informace o častých přidružených oslabeních, ale i silných stránkách lidí s autismem.
AutismPort naviguje, osvětluje a rozšiřuje obzory týkající se možností podpory lidí s autismem v každodenním životě, jejich práv a možností selfadvokacie.
AutismPort se zaměřuje na osvětu týkající se strategií a intervencí, které vedou ke zlepšení sociální interakce, komunikace, samostatnosti, náplně volného času, zvládání zátěžových situací a sebeřízení a péče o vlastní osobu.
AutismPort pojímá, ukazuje a představuje cestu i cíl k naplnění potřeb lidí s autismem a jejich rodin stejně různorodě a bohatě jako projevy na autistickém spektru. Neobhajuje jednotný přístup ani černobílé uvažování, snaží se varovat před extrémy a vyvracet mýty panující kolem autismu.
AutismPort propojuje výsledky vědecko-výzkumné činnosti s praktickými znalostmi profesionálů, zkušenostmi, preferencemi, potřebami a přáními lidí s autismem a jejich rodin a pomáhá je uvádět do souladu.
AutismPort se snaží zprostředkovat názory osob, které se vztahují k autismu v různých rolích. Inspiruje se nejen znalostmi a zkušenostmi odborníků různých profesí, ale i osob s autismem, pečujících či dalších lidí, kteří s lidmi s autismem přicházejí do styku.

AutismPort se primárně zaměřuje na oblast poruch autistického spektra, ale informace zde uvedené mohou být užitečné i pro ty, kteří se nacházejí v takzvané šedé zóně poruch autistického spektra. Nesplňují sice diagnostická kritéria, nicméně mají hraniční symptomatiku či různá podobná sociální oslabení a obtíže s komunikací či chováním.

AutismPort je dynamickým portálem, který nemůže být nikdy hotov. Doufáme, že poslouží jako platforma pro vzájemné obohacování se jedinečnými zkušenostmi a nápady, propojí zkušenosti z různých oborů a z různých zemí včetně těch, kde péče o osoby s autismem není rozvinutá.

Podporovatelé

logo-kb-nadace-jistota.svg

Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. V roce 2018 mohla být práce na AutismPort zahájena díky finanční podpoře nadace. Nadace podpořila projekt na období tří let. 

logo-mzcr.png

Ministerstvo zdravotnictví ČR podpořilo projekt AutismPort na období celého roku 2020 v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče. 

logo-accenture.png

Accenture Central Europe B. V., organizační složka podpořila v roce 2019 projekt AutismPort formou dobrovolnické práce studentů zapojených do programu Accenture ProBono. Během tříměsíční spolupráce tým Accenture ProBono consulting pod vedením projektových manažerů Ekateriny Melnichuk a Petara Buhy, programového manažera Jaromíra Šídy a studentů Michala Bodického, Jakuba Poplšteina, Marie Reitingerové a Jakuba Hubičky vznikl návrh designu funkčních komponent (konkrétně Poradny a Míst podpory) pro AutismPort.

logo-ashoka.png

Ashoka: Inovaters for the Public, mezinárodní nezisková organizace sdružující a podporující sociální inovátory v různých zemích světa, udělila v roce 2013 stipendium zakladatelce NAUTIS, z. ú., Kateřině Thorové. Ta se tak mohla v rámci stipendia věnovat růstu organizace i rozvíjení myšlenky projektu AutismPortu. Protože získala v Ashoka statut ASHOKA Fellow, může NAUTIS, z. ú., využívat různých možností služeb pro bono, navazovat nové partnerské vztahy s firmami a sdílet know-how s ostatními sociálními inovátory. 

Dobrovolní přispěvatelé

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se svými příspěvky podílejí na obsahu portálu AutismPort. Jsou to lidé s autismem, rodiče, osoby blízké a někteří odborníci, kteří se věnují problematice autismu. 

Díky jejich ochotě jsme získali autentické výpovědi ze života, fotografie, videa. Rodiče souhlasili se zveřejněním videí mapujících (znázorňujících) modelové situace, ve kterých vystupují jejich děti. 

Velmi si ceníme grafické práce paní Aleny Nejedlé, která na portál přispívá svým komiksem a tematickými obrázky o prožívání běžných životních situací lidí s Aspergerovým syndromem.