Kolik je v ČR lidí s potvrzenou diagnózou PAS?


Data Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a národních zdravotních registrů dokládají, že od roku 2010 do 2018 bylo ve zdravotnictví zachyceno s výkazem F 84 (pervazivní vývojové poruchy neboli poruchy autistického spektra - PAS) celkem 25 967 osob. Data spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) obsahuje data zdravotních pojišťoven v hospitalizační i ambulantní oblasti včetně kompletních dat o vykázaných diagnózách, procedurách a léčbě.

V současnosti jsou data k dispozici právě za léta 2010 – 2018. Dle oficiálního vyjádření Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, o které jsme požádali, se jednalo o jednorázovou analýzu, kterou ústav nemá v plánu pravidelně aktualizovat.

Jménem Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS) jsme u ÚZIS ČR zažádali o vypracování nové, podrobnější analýzy, která bude zahrnovat také data za rok 2019. Na stránkách Autismport.cz ji zveřejníme v průběhu 1. pololetí 2021.

Co se údajů z let 2010-2018 týče, sám ÚZIS si je vědom jasných limitů. Co je podstatné, z dat nelze oddělit potvrzené diagnózy PAS od provedených vyšetření pro podezření na tuto diagnózu; to znamená i případů, kdy diagnóza potvrzena nebyla. Dále není možné nijak vyfiltrovat „ojedinělé“ výskyty diagnózy PAS v jinak širším záznamovém portfoliu jednoho pacienta (nejasné případy, kdy jsou PAS zmíněny například jen jednou, a další zprávy s touto diagnózou u stejného pacienta již nepočítají). Potvrzených diagnóz PAS v tomto časovém období může být tedy méně. Dle dat NRHZS z let 2016 až 2018 je nejčastěji zachycenou poruchou autistického spektra dětský autismus. Následuje Aspergerův syndrom a atypický autismus. Diagnóza F84 v datech NRHZS je vykazována především u dětí, nejčastěji u chlapců ve věku 5 až 13 let.

Využití dalších databází a spolupráce mezi rezorty

Dne 17. října 2016 vešla v platnost změna vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách zavádějící vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Screeningové vyšetření založené na dotazníku (M-CHAT-RTM) se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku. Tato praxe má a bude mít efekt pro včasnější záchyt PAS a projeví se ve statistikách (jak je patrné již z nárůstu za léta 2017 a 2018 v datech NRHZS).

V závěru zprávy ÚZIS je v náznacích načrtnuta i jistá perspektiva mezirezortní spolupráce, která by mohla budoucí statistickou práci posunout dál. Zmiňuje potenciál využití databáze příspěvků na péči (databáze posudkových lékařů), kde by měly být kódovány i nosné diagnózy (ve spolupráci s MPSV). Jako další prostor pro zpřesnění vidí možné využití databáze pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a speciálních pedagogických center (SPC), kde je stav dítěte opakovaně posuzován pravidelně ve dvouletém intervalu a detaily o psychologickém stavu a vývoji dítěte jsou uváděny ve zprávě o vyšetření (ve spolupráci s MŠMT). Zmiňuje též možnost provést v ČR prevalenční, tj. průřezové, šetření.

Nejedná se o originální text. Data, ale i většina formulací, pocházejí z prezentace ÚZIS na zasedání odborné skupiny pro autismus.
Do textu shrnul: Mgr. Štěpán Hejzlar 


Zdroje

  • Prezentace ÚZIS na zasedání Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchami autistického spektra při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením 10. 9. 2019. Zápis z jednání zde.
  • Pacienti s poruchou autistického spektra v datech NRHZS. Dílčí část dat k dispozici v prezentaci zde.

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM