Právní poradenství pro klienty NAUTIS


Od března 2020 je poradna odborně sociálního poradenství (dále jen „OSP“) rozšířena o služby poskytované právníkem. Právník je zaměstnancem NAUTIS, právní služby jsou tedy poskytovány klientům zcela zdarma. K položení dotazu právníkovi je možné využít e-mail: poradna@nautis.cz, případně se přímo spojit s právníkem, prostřednictvím kontaktů uvedených na webu NAUTIS.

Právní poradenství je poskytováno na úrovni generální praxe, tedy není zaměřeno jen na určitý druh práva. Častými dotazy jsou oblast občanskoprávní, rodinná, pracovní, oblast práva trestního či opatrovnická. V rámci právního poradenství je vhodné domluvit si vždy konkrétní čas konzultace, kdy se právník může nerušeně věnovat případu klienta v rozsahu 1,5 hodiny. U složitějších případů je možné navázat dlouhodobější spolupráci na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb v rámci OSP. Konzultace jsou poskytovány osobně v prostorách NAUTIS na adrese Praha 8, Sokolovská 87/95. Lze domluvit i konzultaci on-line, e-mailovou, případně telefonickou formou.

Rozsah právního poradenství poskytovaného v rámci OSP v žádném případě nekopíruje (ani kopírovat nesmí) advokátní služby. Právník tak klientovi poskytne poradenství v dané oblasti, navrhne možný postup, popíše očekávaný proces, či pomůže s „překladem“ dokumentu (např. rozsudek, usnesení atd.). Zároveň právník poskytuje podporu a pomoc klientům, kteří jsou advokátně zastoupeni a pociťují potřebu možnosti konzultace a osvětlení postupu advokáta, soudu či jiného úřadu. Zároveň je možné pomoc právníka čerpat v rámci doprovodů na jednání před správními úřady, případně i na jednání s advokátem klienta.


Bezplatné advokátní zastoupení

Řada našich klientů přichází do OSP na právní poradnu s požadavky, které vyžadují navázání spolupráce s advokátem. Jedná se zejména o případy, kdy je nutné zastoupení u soudních řízení proti druhé straně, či ve věci z oblasti správního práva, kde je přímo dána povinnost na výhradní právní zastoupení ze strany advokáta.

Je pak volbou klienta, jakého advokáta osloví s nabídkou svého případu. Častým problémem však bývá nedostatek finančních prostředků k úhradě advokátních služeb. Ze strany OSP je pak poskytována podpora ve věci přípravy žádosti o poskytnutí bezplatného právního zastoupení.


Advokát určený soudem

Žádost je podána na místně příslušného soudu, který posoudí finanční situaci žadatele a přidělí tzv. advokáta ex offo. Takový advokát pak vykonává službu ve stejném rozsahu a kvalitě, jako by jeho služba byla hrazena přímo klientem. Jedná se o pomocnou ruku státu podanou osobám v nepříznivé sociální či finanční situaci tak, aby vlivem této situace nedošlo ke zkrácení jejich práv.


Advokát přidělený Českou advokátní komorou

Může však nastat situace, kdy soud shledá osobu žadatele takové pomoci nepotřebnou a jeho žádosti nevyhoví. O zamítnutí žádosti je vydáno soudem rozhodnutí, které může být dalším podkladem pro možnost získání bezplatného právního zastoupení. I v tomto procesním kroku nabízí OSP klientům NAUTIS podporu. Jedná se o přípravu žádosti o přidělení advokáta ze strany České advokátní komory.

Při posouzení takové žádosti je kladen větší důraz na zvážení situace žadatele v celkovém kontextu. Není posuzována jen z hlediska finančního příjmu žadatele. Přesto může znovu dojít k odmítnutí poskytnutí bezplatného advokáta.

V takové chvíli pomáháme našim klientům se sestavením žádosti na Pro bono centrum. Tato organizace sdružuje advokáty, kteří jsou ochotni poskytnout svoje služby zcela bezplatně. Případ klienta je nabídnut širokému plenu advokátů a ti o jeho převzetí mohou projevit zájem. Dobrou zkušeností OSP je zájem advokátů Pro bono centra o případy, ve kterých došlo k doporučení právního postupu ze strany kanceláře veřejného ochránce práv.


Závěr

Obecně řečeno lze říci, že právní poradenství OSP je třeba vnímat jako službu konzultační, poskytovanou odborníkem. Službu poskytovanou našim klientům na počátku řešení jejich životních záležitostí právní cestou. Zároveň lze očekávat pomoc při zajištění bezplatného advokátního zastoupení a poskytování podpory i v době jeho existence. Právník OSP tak není jen poradním hlasem, ale může být i průvodcem klientů v situacích, které jsou pro ně mnohdy nepřehledně komplikované. Doprovod právníka na jednání před úřadem či soudem má význam nejen z hlediska odbornosti samé, ale i získání jistoty a klidu při vyřizování širokého spektra záležitostí s právem spojených. Přítomnost právníka v Poradně je tak rozšířením spektra služeb, které NAUTIS svým klientům může poskytnout a přispět tak ke zlepšení kvality jejich života. 

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM