Příčiny, které mohou stát za nežádoucím chování žáků s PAS v běžných ZŠ
Za problémové chování žáků s PAS mohou stát příčiny vycházející zejména ze dvou oblastí. První přímo vyplývá z diagnózy PAS a patří do ní např. zvýšená unavitelnost dětí s PAS, tlak na výkon, problémy se sociální interakci či s chápáním sociálního kontextu, změny a šikana. Problémové chování ale ovlivňují také příčiny spojené se speciálně pedagogickou oblastí.
Případová konference jako nástroj pomoci
Rodiče i pedagogičtí pracovníci se mohou setkat se situacemi a problémy, na které nejsou připraveni, nevědí, jak se k jejich řešení postavit. Někdy i opakovaně uplatňují nefunkční modely řešení. V takových případech může s řešením problémových situací pomoci svolání případové konference.
Kam zařadit dítě s PAS? Do běžného, nebo speciálního vzdělávacího proudu?
Jaké mohou být pro děti s PAS i jejich rodiče rozdíly ve vzdělávání v běžné škole, instituci zaměřené na speciální edukaci, speciální škole a domácím vzděláváním? Nabízíme vám odpovědi.
Školní zralost a školní připravenost - důležité faktory před zahájením školní docházky dítěte s PAS
Jsou kritéria, která by děti měly splňovat, aby pro ně vstup do školy byl co nejpříjemnější. Pokud je přijato dítě nezralé, může to u něj vyvolat dlouhodobý stres. U žáků s PAS často nebývá problémem intelektová úroveň, zralost však ovlivňují deficity v oblasti sociálního chování.
Zahájení povinné školní docházky aneb vstup předškoláka do základní školy
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice stále prochází mnoha změnami. Při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra musíme inovativnost mít na paměti každý den. Ze zkušeností si troufám říct, že pedagogové nejsou na vzdělávání žáka s PAS připraveni ideálně. Postupy a metody se učí tzv. „za pochodu“ – např. když je žák s PAS přijat do třídy.
Přechod žáka s PAS ze základní školy na střední školy nebo učiliště
Přestup na střední školu (SŠ) je vhodné zvažovat již od osmého ročníku, kdy si žák s rodiči může v rámci dnů otevřených dveří řadu středních škol a učilišť prohlédnout, lépe se seznámit se vzdělávacím plánem, obory a předměty. U žáků s PAS je nutné také přihlížet k osobnostnímu vybavení žáka – zda je schopen komunikovat s dalšími lidmi, nebo zda mu vyhovuje omezený okruh osob, apod.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM