Vyfiltrujte si test podle věku:
Věk: 1 - 3 roky

M-CHAT-RTM

Dotazník M-CHAT-RTM je screeningový nástroj hodnotící riziko poruchy autistického spektra (PAS). Hodnotí se dvacet otázek týkajících se chování dítěte, na které rodiče odpovídají ANO/NE. V České republice se vyplňuje a vyhodnocuje během pediatrické prohlídky v 18 měsících věku dítěte. Mohou jej také využívat jiní odborníci, kteří pracují s dětmi raného věku, ke stanovení rizika PAS. Dotazník je určen pro děti mezi 16-30 měsíci.

Žádoucí vlastností screeningového dotazníku je jeho co největší citlivost, tedy jeho schopnost odhalit co nejvíce dětí s možnými projevy PAS. Nevýhodu v takovém případě je, že dotazník má vysokou míru falešně pozitivních výsledků, což znamená, že ne u všech dětí, které dosáhnou pozitivního výsledku, je následně diagnostikován autismus. Každé dítě, které dosáhne pozitivního výsledku, je důležité následně podrobně vyšetřit. U pozitivních dětí existuje riziko autismu či jiných vývojových odchylek či celkového opoždění vývoje. Tyto děti, i když autismus nemají, by také mohly profitovat z rané intervence.

V případě pozitivních výsledků M-CHAT-RTM je administrován navazující dotazník M-CHAT-R/F TM.

© Diana Robins, Deborah Fein, Marianne Barton, 2009

Test na AutismPortu publikujeme s laskavým svolením Diana L. Robins, Ph.D., děkujeme.

Test byl přeložen specialistou v oboru.

Věk: 1 - 3 roky

M-CHAT-R/FTM

The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up (M-CHAT-R/FTM) byl vytvořen jako doplněk dotazníku M-CHAT-RTM. Dohromady tvoří dvoufázový nástroj hodnotící riziko poruchy autistického spektra (PAS) na základě informací od rodičů.

 

Dotazník M-CHAT-R/FTM se využívá v návaznosti na dotazník M-CHAT-RTM, který je určen k testování batolat ve věku 16–30 měsíců, k zhodnocení rizika poruchy autistického spektra (PAS). Je třeba mít na paměti, že významnému množství dětí, které dosáhly pozitivních výsledků v obou dotaznících, nebude PAS nikdy diagnostikována; nicméně, u dětí s pozitivním výsledkem testu M-CHAT-RTM je zvýšené riziko jiných vývojových poruch či opoždění, proto je nutné vyšetřit je s pomocí navazujícího dotazníku.

 

Dotazník M-CHAT-R/FTM podléhá autorskému právu a jeho použití musí splňovat podmínky stanovené autory a držiteli autorských práv. Dotazníky M-CHAT-RTM a M-CHAT-R/FTM lze použít ke klinickým, výzkumným a vzdělávacím účelům. Ačkoliv jsou tyto nástroje k daným účelům ke stažení zdarma, podléhají autorskému právu a nejedná se o veřejný materiál. Zájemci o použití dotazníku M-CHAT-R/FTM k jakýmkoliv komerčním účelům a v jakýchkoliv elektronických produktech musí kontaktovat Dianu L. Robins na adrese DianaLRobins@gmail.com s žádostí Dotazník M-CHAT-R/FTM a doprovodné materiály lze stáhnout z oficiálnych stránek

 

© Diana Robins, Deborah Fein, Marianne Barton, 2009

 

Test na AutismPortu publikujeme s laskavým svolením Diana L. Robins, Ph.D., děkujeme.

 

Test byl přeložen specialistou v oboru.

 

Věk: 1 - 5 let

M-DACH

M-DACH (screeningový test Dětské autistické chování, modifikovaná verze)

Screeningový dotazník DACH byl vyvinut a standardizován za účelem odhalení rizika poruchy autistického spektra u dětí ve věku mezi 18 měsíci a 5 lety. Dotazník je určen pro vyplnění rodičům nebo jiným osobám, které o dítě pečují a jsou s ním v pravidelném kontaktu. Můžeme ho použít i u starších dětí, v tomto případě je ale zapotřebí vzpomenout si na chování dítěte ve věku do pěti let a vyplnit dotazník podle chování v tomto období. Dotazník lze využít i u dětí s poruchou intelektu, jejichž schopnosti a výkon odpovídají věku 18 měsíců až pěti let. DACH je metodou orientační, a nikoli diagnostickou.

Thorová, 2003; Šporclová, 2015

Věk: 5 - 11 let

EDA-Q (pro věk 5 - 11 let)

Dotazník ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q) byl vyvinut k měření chování, které je v klinických zprávách označováno jako extrémní/patologická vyhýbavost pokynům (PDA).

Prosím, berte na vědomí, že dotazník EDA-Q není diagnostický nástroj. Byl vyvinut pro výzkumné účely ke kvantifikaci podobností s profilem patologické vyhýbavosti pokynům, jak popisují Newson, Le Maréchal, David (2003).

Dotazník vyplňují rodiče nebo pečovatelé a učitelé, kteří byli v častém (každodenním) kontaktu s dítětem během posledních šesti měsíců.

Škála je určena pro děti mezi 5-17 lety.

© O’Nions, Christie, Gould, Viding,  Happé (2014)

Test na AutismPortu publikujeme s laskavým svolením Elizabeth O’Nions, děkujeme.

Test byl přeložen specialistou v oboru.

Věk: 6 - 12 let

ASAS (pedagogové)

Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS, The Australian Scale for Asperger´s syndrome)

Jde o screeningovou metodu určenou pro detekci chování svědčícího pro poruchu autistického spektra u dětí mladšího školního věku (6–12 let). Chování se hodnotí na škále 0–6 podle výraznosti a/či frekvence daného projevu. Hodnotí se sociální, emoční, komunikační, kognitivní a pohybové dovednosti, specifické zájmy a další charakteristiky. Škálu mohou vyplnit rodiče, učitelé nebo další osoby, které dítě dobře znají. Škála poskytuje užitečné informace, které mohou posloužit jako užitečný podklad pro další vyšetření.

© Garnett, Attwood, 1998

Test na AutismPortu publikujeme s laskavým svolením prof. Tonyho Attwooda, děkujeme.

Test byl přeložen specialistou v oboru.

Věk: 6 - 12 let

ASAS (rodiče)

Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS, The Australian Scale for Asperger´s syndrome)
Jde o screeningovou metodu určenou pro detekci chování svědčícího pro poruchu autistického spektra u dětí mladšího školního věku (6–12 let). Chování se hodnotí na škále 0–6 podle výraznosti a/či frekvence daného projevu. Hodnotí se sociální, emoční, komunikační, kognitivní a pohybové dovednosti, specifické zájmy a další charakteristiky. Škálu mohou vyplnit rodiče, učitelé nebo další osoby, které dítě dobře znají. Škála poskytuje užitečné informace, které mohou posloužit jako užitečný podklad pro další vyšetření.

© Garnett, Attwood, 1998

Test na AutismPortu publikujeme s laskavým svolením prof. Tonyho Attwooda, děkujeme.

Test byl přeložen specialistou v oboru.

Věk: 6 - 17 let

ASSQ

Screeningový dotazník projevů autistického spektra (Autism Spectrum Screening Questionnaire, ASSQ)

ASSQ je screeningový dotazník cílený na záchyt projevů Aspergerova syndromu (AS) a mírnějších forem autismu. ASSQ zachycuje rysy autismu u osob s poruchou autistického spektra včetně symptomů a jemnějších odchylek v sociální oblasti. Dotazník není určený k diagnostickým účelům, cílem ASSQ tedy není stanovit diagnózu, ale identifikovat co nejdříve jedince s podezřením na poruchu autistického spektra. Stal se jedním z nejpoužívanějších screeningových nástrojů cílených na projevy PAS na světě. Je určený pro děti ve věku 6-17 let (v klinické praxi se používá i u mírně mladších dětí) bez poruchy intelektu nebo s lehkou poruchou intelektu. Obsahuje 27 položek, které jsou skórovány na tříbodové škále.

Dotazník mohou vyplňovat rodiče a pedagogové.

Výsledky testu vycházejí ze studie ze Švédska a České republiky. 

© Ehlers, Gillberg, Wing, 1999

Test na AutismPortu publikujeme s laskavým svolením prof. Christophera Gillberga, děkujeme.

Test byl přeložen specialistou v oboru.

Věk: 12 - 17 let

EDA-Q (pro věk 12 - 17 let)

Dotazník ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q) byl vyvinut k měření chování, které je v klinických zprávách označováno jako extrémní/patologická vyhýbavost pokynům (PDA).

Prosím, berte na vědomí, že dotazník EDA-Q není diagnostický nástroj. Byl vyvinut pro výzkumné účely ke kvantifikaci podobností s profilem patologické vyhýbavosti pokynům, jak popisují Newson, Le Maréchal, David (2003).

Dotazník vyplňují rodiče nebo pečovatelé a učitelé, kteří byli v častém (každodenním) kontaktu s dítětem během posledních šesti měsíců.

Škála je určena pro děti mezi 5-17 lety.

© O’Nions, Christie, Gould, Viding,  Happé (2014)

Test na AutismPortu publikujeme s laskavým svolením Elizabeth O’Nions, děkujeme.

Test byl přeložen specialistou v oboru.

Věk: 16 - 100 let

AQ test

The Autism Spectrum Quotient, známý jako AQ test, byl vyvinut pro screeningové hodnocení autistických projevů u dospělých bez oslabení rozumových dovedností. Jde o sebeposuzovací dotazník.

Původní studie Baron-Cohena a kolegů (2001) navrhuje hraniční hodnotu 32 bodů, kdy 80 % osob s PAS skórovalo nad tuto bodovou hranici. Navazující studie pracují s hodnotou 29 bodů (ovšem se 14,4 % falešně negativních výsledků). Dobrý screeningový potenciál má test ve 26 bodech (se senzitivitou a specificitou kolem 83 %).

V novějších výzkumech (Ashwood et al., 2006) nedosahuje AQ test moc dobrých výsledků – nedokázal předvídat získání klinické diagnózy. Test měl vysokou senzitivitu (88 %) a pozitivní prediktivní hodnotu, ale nízkou specificitu (20 %). Například projevy generalizované úzkostné poruchy zvyšují skóre a vedou k falešně pozitivnímu výsledku. Ve studiích se opakuje nedostatečná korelace mezi položkami a nízká vnitřní konzistence. Proto je v současné době otázka vhodnost použití AQ testu pro screeningové účely. Dle výsledků studie ve Švédsku (Lundqvist & Lindner, 2017) by mohlo být 50 položek redukováno na 12 s podobným potenciálem efektivně zachytit autistické rysy u dospělých.

Existuje ještě zkrácená forma testu, která obsahuje pouze 10 otázek (AQ-10). Tato forma testu je ovšem dle výzkumu problematická – až v 64 % případů test určil falešně negativní výsledky u dospělých s podezřením na PAS. Test (AQ-10) se dle nových metodik (NICE guidelines) nedoporučuje používat jako samostatný screeningový nástroj pro jeho nedostatečnou spolehlivost.

Zdroje:

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High Functioning Autism, Males and Females, Scientists and Mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 5–17.

L. Ashwood, N. Gillan, [...], and D. G. Murphy (2016). Predicting the diagnosis of autism in adults using the Autism-Spectrum Quotient (AQ) questionnaire. Psychological medicine46(12), 2595–2604. https://doi.org/10.1017/S0033291716001082

Lundqvist & Helen Lindner (2017). Is the Autism-Spectrum Quotient a Valid Measure of Traits Associated with the Autism Spectrum? A Rasch Validation in Adults with and Without Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord, 47,2080–2091 (2017).

NICE guidelines - 2021 surveillance of autism

Věk: 18 - 66 let

RBQ-2A

Sebeposuzovací dotazník repetitivního chování pro dospělé (RBQ-2A, Adult Repetitive Behaviours Questionnaire)

Dotazník cílí na jedno z jádrových diagnostických kritérií pro poruchy autistického spektra - omezené a repetitivní vzorce chování. RBQ-2A není diagnostický nástroj, je primárně určen pro výzkumné účely či screening. Dotazník obsahuje dvě subškály (Repetitivní senzomotorické chování a trvání na neměnnosti).

Dotazník je určen pro dospělou populaci (od 18 let), v některých výzkumech je zmíněno použití již od 13 let. Sebeposuzující forma dotazníku klade určité nároky na dotazovanou osobu, dotazník je tedy určený pro dospělé s průměrnou nebo vyšší inteligencí.

Dotazník byl vyvinut doktorkou Barrett v rámci jejího doktorátu na Cardiff University (kde je dotazník volně k dispozici) spolu s profesorem Leekamem a doktorkou Jones.  Dotazník byl validizovaný ve výzkumu na Cardiff Univerzity ve spolupráci s La Trobe Univeristy (2015) a Standford University (2018).

© Barrett, Uljarevi, Baker, Richdale, Jones, & Leekam (2015)

Dotazník na AutismPortu publikujeme po splnění podmínek z Cardiff University, děkujeme.

Test byl přeložen specialistou v oboru.

Věk: 18 - 100 let

EDA-QA

Dotazník ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům pro dospělé (EDA-QA, Extreme Demand Avoidance Questionnaire Adult)

Projevy patologické (extrémní) vyhýbavosti pokynům zahrnují obsesivní vyhýbání se každodenním požadavkům a extrémní emoční reaktivitu. Tyto projevy se často pojí s poruchami autistického spektra. Dotazník určený pro dospělé vychází z Dotazníku ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům (Extreme Demand Avoidance Questionnaire, EDA-Q), který je určen pro děti ve věku 5–17 let.

Dotazník ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům pro dospělé (EDA-QA) je sebeposuzovací dotazník zaměřený na rysy a chování spojované s projevy patologické vyhýbavosti pokynům. Je určen pro dospělé jedince bez poruchy intelektu. Dotazník je určen ke screeningu projevů extrémní patologické vyhýbavosti, které se ale mohou vyskytovat i v běžné populaci.

© Vincent Egan, Omer Linenberg  Elizabeth O’Nions, 2018

Test na AutismPortu publikujeme s laskavým svolením Dr. Vincenta Egana a Elizabeth O’Nions, Ph.D., děkujeme.

Test byl přeložen specialistou v oboru.