Další klinické rysy PAS dle MKN


Následující text navazuje na článek Porucha autistického spektra dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 11). V tomto textu najdete překlad kapitoly Další klinické rysy pojící se s poruchou autistického spektra (v originále Additional Clinical Features ICD-11). 

Další klinické rysy PAS

  • Obvyklými příznaky poruchy autistického spektra u malých dětí jsou obavy rodičů a jiných pečujících z mentálního nebo jiného vývojového opoždění (např. problémy s řečí a motorickou koordinací). Pokud nedochází k výraznému narušení intelektových funkcí, mohou být odborné (klinické) služby vyhledány až později (např. kvůli problémům s chováním nebo sociálním problémům při nástupu do školy). V průběhu prvního stupně na základní škole se mohou objevit výrazné příznaky úzkosti, včetně sociální úzkostné poruchy, odmítání školy a specifické fobie. V období dospívání a dospělosti se často objevují depresivní poruchy.

  • Komorbidita poruch autistického spektra s jinými duševními, behaviorálními nebo neurovývojovými poruchami je běžná v průběhu celého života. V podstatné části případů, zejména v dospívání a dospělosti, jsou to právě komorbidní poruchy, které poprvé přivedou jedince s PAS ke specialistům.

  • Obtíže v pragmatické složce řeči se mohou projevovat jako příliš doslovné chápání řeči druhých či jako řeč postrádající normální prozódii a emoční zabarvení. Řeč proto působí často monotónně či je užívána pedantsky přesně. Objevují se obtíže s výběhem vhodného jazyka dle konkrétního sociálního kontextu a jeho uvědomování.
Prozódie zvukové vlastnosti jazyka (např. přízvuktónintonace, melodie, frázování, rytmus aj.).

  • Sociální naivita, zejména v období dospívání, může vést ke zneužití jedince s PAS jinými osobami. Toto riziko může být také umocněno používáním sociálních médií bez odpovídajícího dohledu.

  • Profily specifických kognitivních dovedností u osob s PAS měřené standardizovaným hodnocením mohou vykazovat nápadné a neobvyklé vzorce silných a slabých stránek, které se u jedinců velmi liší. Tyto deficity mohou ovlivňovat učení a adaptivní fungování ve větší míře, než by se dalo předpokládat na základě celkových výsledků měření verbální a neverbální inteligence.

  • Sebepoškozující chování (např. mlácení se do obličeje, bouchání hlavou) se častěji vyskytuje u jedinců s komorbidními poruchami intelektuálního vývoje.

  • U některých mladých jedinců s poruchou autistického spektra, zejména u těch s komorbidní poruchou intelektuálního vývoje, se v raném dětství objevuje epilepsie nebo záchvaty, přičemž jejich výskyt se během dospívání opět zvyšuje. Popsány byly také katatonické stavy.

  • Katatonie jsou abnormální pohyby, které se vyskytují při některých duševních chorobách nebo stavech. Může jít například o stereotypní pohyby končetin, mimiku a grimasování, nebo naopak ztuhnutí, často v bizarní poloze po dlouhou dobu.

  • S poruchou autistického spektra s doprovodnou poruchou intelektuálního vývoje nebo bez ní je spojena řada zdravotních poruch, jako je tuberózní skleróza, chromozomální abnormality včetně syndromu fragilního X, dětská mozková obrna, časné epileptické encefalopatie a neurofibromatóza. U jedinců s poruchou autistického spektra jsou stále častěji popisovány genomové delece, duplikace a další genetické abnormality, z nichž některé mohou být důležité pro genetické poradenství. Prenatální expozice plodu valproátu je rovněž spojena se zvýšeným rizikem poruchy autistického spektra.

  • Někteří jedinci s poruchou autistického spektra jsou schopni adekvátně fungovat díky mimořádnému úsilí spojenému s maskováním svých příznaků v dětství, dospívání nebo dospělosti. Takovéto trvalé úsilí bývá typické spíše pro ženy s PAS a může mít škodlivý dopad na duševní zdraví i „well-being“

👉 Originální znění textu v angličtině najdete zde

Zdroje

International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2023 https://icd.who.int/browse11 

Návazné články

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM