Strukturované učení


Strukturované učení je ucelený speciálně pedagogický přístup, uzpůsobený specifickým potřebám a stylu učení dětí, žáků a studentů (dále jen žák) s poruchou autistického spektra (dále jen s PAS). Metodika strukturovaného učení vychází především z celoživotní podpory lidí s autismem, z programu péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými problémy v komunikaci TEACCH® (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children). Jeho základem jsou kognitivně-behaviorální intervence (je postaveno na teoriích učení a chování). Jen ten, kdo rozumí, co se od něj chce, může jednat odpovídajícím způsobem. 

Principy strukturovaného učení stavějí na zmírňování a odstraňování deficitů jedinců s PAS a současně rozvíjejí jejich silné stránky. Odstranění či snížení deficitu, který se projevuje nižší schopností porozumět pokynům a zvládat chování bez podpory a přítomnosti dospělé osoby, vyžaduje individuální přístup, strukturalizaci prostoru a činností, vizuální podporu a motivační stimuly.

K principům strukturovaného učení patří: 
 1. Individualizace
  Zohledňuje individuální potřeby každého žáka (individuální volbu metod a postupů, individuálně upravené prostředí, individuálně volené úlohy, individuální formy komunikace, motivace).

 2. Vizualizace (zviditelnění)
  Usnadňuje orientaci v čase a jednotlivých činností, zvyšuje schopnost rozumět nastalé změně a přijmout ji, objasňuje verbální informace (rozvíjí komunikační dovednosti), usnadňuje nezávislost a samostatnost.

 3. Strukturalizace
  Pomáhá odpovídat na otázky kdy?, kde?, co?, jak?, jak dlouho?, proč?.

 4. Motivace
  Významnou měrou ovlivňuje chování žáků ve škole i mimo ni, posiluje sociálně i komunikačně přiměřené chování.

 

Postupy strukturovaného učení obsahují konkrétní formy pomoci:
 • Uzpůsobení (mluvené) komunikace a její vizuální podpora.
 • Poskytnutí instrukcí ve vhodné formě – často i ve vizuální podobě.
 • Poskytnutí pomůcek pro orientaci v čase a prostoru.
 • Provádění nácviků obecných vzorců chování pro systematické a rutinní činnosti.
 • Podpora flexibility.
 • Poskytování pravidel a pomůcek pro rozhodování.
 • Vysvětlování (sociálních) souvislostí. 

Způsoby strukturovaného učení: 
 • struktura prostoru
  pomáhá k lepší orientaci v prostředí a odpovídá na otázky Kam co patří?, Kam se co dává?, Kde mám být?, Kde je čí místo?;

 • struktura času
  pomáhá k orientaci v čase, odpovídá na otázky Kdy se co stane?, Jak dlouho to bude trvat?;

 • struktura činností
  Úkolů a instrukcí – pomáhá v samostatnosti, odpovídá na otázky Jakým způsobem vypracovat daný úkol?, Jak dlouho bude plnění zadaného úkolu trvat? (krabicové úlohy, úlohy v deskách, úlohy v pořadačích, úlohy v sešitech, pracovní listy).

Strukturu a vizuální podporu od sebe nelze oddělit, vždy se budou vzájemně doplňovat a ovlivňovat. 

Výhody vizuální podpory:
 • pomáhá založit a udržovat informace;
 • podává informace ve formě, kterou lidé s PAS dokážou snadněji a rychleji interpretovat;
 • objasňuje verbální informace;
 • zvyšuje schopnost rozumět nastalé změně a přijmout ji, zvyšuje flexibilitu;
 • usnadňuje nezávislost a samostatnost, dává šanci lépe uspět, zvyšuje sebevědomí.

Formy vizualizace: 
 • vizualizace prostoru
  barevné paravány, nátěry, pásky, koberce, police, skříňky apod.;

 • vizualizace času
  přiblížení sledu denních činností pomocí konkrétních předmětů, zástupných symbolů, fotografií, piktogramů (barevných či černobílých), nápisů;

 • vizualizace činností
  řazení konkrétní úlohy, kódované úlohy, procesuální schémata (předmětová, obrazová, psaná).

Všichni pracujeme rychleji, efektivněji, když na nás čeká odměna nebo motivující aktivita. Motivace jako způsob ovlivňování pracovních návyků a sociálního chování má při práci s žáky s PAS klíčovou roli.  

Formy motivace (odměňování):
 • materiální odměna - oblíbená pochutina, oblíbený předmět;
 • činnostní odměna - vykonávání oblíbené činnosti;
 • sociální odměna - pochvala, ocenění.

Odměnu předáváme ihned po vykonané práci nebo ji postupně oddalujeme (po sérii splněných úkolů) a je důležité dítěti vizualizovat, kdy odměnu získá. K tomu je využíván tzv. žetonový systém odměňování (jakmile žák nasbírá určitý počet žetonů, může je vyměnit za oblíbenou věc či aktivitu).


Použití principů strukturovaného učení není vázáno na rozumovou úroveň žáka. U všech žáků s PAS je přínosem, pokud jsou informace zprostředkované strukturovaně, vizuálně. Instrukce a návody je však vždy nutné připravit a přizpůsobit s ohledem na věk a schopnosti žáka.


👉 Další důležité informace o specifikách vzdělávání lidí s PAS najdete zde a také zde

Zdroje

 • ČADILOVÁ Věra, ŽAMPACHOVÁ Zuzana. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674755.
 • ČADILOVÁ Věra, ŽAMPACHOVÁ Zuzana a kol. Metodika práce se žákem s poruchou autistického spektra. Olomouc: Univerzita palackého, 2012. ISBN 9788024433097.
 • TUCKERMANN, Anje, HÄUßLER, Anne, LAUSMANN, Eva. Překlad Jitka Hackenová. Strukturovnaé učení v praxi. Praha: Pasparta, 2014. ISBN 9788090557635.

Zdroj fotky:

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.