Modifikovaný, revidovaný dotazníkový test pro záchyt poruchy autistického spektra u batolat (M-CHAT-R<sup>TM</sup>)


Dotazník M-CHAT-RTM (z anglického The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, © Diana Robins, Deborah Fein, Marianne Barton, 2009) je součástí dvoustupňového dotazníku M-CHAT-R/FTM (The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up). Jde o nejpoužívanější screeningový nástroj pro hodnocení raných projevů PAS u batolat ve věku 16–30 měsíců. Rodiče ho mohou vyplnit a vyhodnotit jako součást zdravotní prohlídky (ve věku 18 měsíců s následným sledováním ve 24 měsících), mohou jej také použít specialisté a další odborníci ke stanovení rizika PAS.

Studie opakovaně demonstrují vysokou citlivost dotazníku, což je i jedním z jeho hlavních cílů, aby bylo odhaleno co nejvíce dětí s rizikovými projevy specifickými pro PAS. Na druhou stranu je u dotazníku kritizována nižší specifita. Dotazník má vysokou míru falešně pozitivních výsledků, což znamená, že ne u všech dětí, které dosáhnou vysokého počtu bodů, bude následně diagnostikována PAS. Přesto se doporučuje vyšetřit každé dítě, které dosáhne pozitivního výsledku, protože u něj existuje zvýšené riziko jiných vývojových vad či opoždění. Ve vybraných vzorcích (u dětí s vývojovými vadami) má M-CHAT-R lepší výsledky při odhalování dětí, které jsou ohroženy PAS.

Americká asociace pediatrů (The American Academy of Pediatrics, AAP) doporučila plošný screening všech dětí ve věku 18 až 24 měsíců již v roce 2006. M-CHAT-R/F je jedním z doporučovaných nástrojů. Od října 2016 hradí pojišťovny screening dětským pediatrům, kteří mají v ČR povinnost provést vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra u dítěte v 18 měsících. M-CHAT-R obsahuje 20 otázek. Původní M-CHAT obsahoval 23 otázek. Dotazník M-CHAT-R detekuje PAS ve vyšší míře ve srovnání s M-CHAT a zároveň snižuje počet dětí, které potřebují vyplnit následující test – verzi follow-up, tj. CHAT-R/F. 


Kritické otázky pro predikci PAS

Šest z otázek M-CHAT-R je považováno za kritické pro predikci PAS, protože jsou zaměřeny na sociální a komunikační chování – týkají se ukazování, zájmu o jiné děti, imitace a reakce dítěte na své jméno. Vnitřní konzistence testu M-CHAT-R byla stanovena pod prahovou hodnotou pro dostatečnou (0,63; hraniční hodnota koeficientu Cronbachovo α vyjadřující vysokou vnitřní konzistenci a reliabilitu je 0,7), což není překvapující vzhledem k tomu, že položky neposuzují pouze jednu oblast. Senzitivita a specifita u stanoveného cut-off byla 90 %.

Navazující dotazník M-CHAT-R/FTM je používán dle výsledků M-CHAT-RTM. U tohoto druhého stupně screeningu byla vnitřní konzistence již dostatečná (Cronbachovo α = 0,79). Reliabilita a validita byla u M-CHAT-R/F prokázána. U dětí, jejichž celkové skóre bylo od počátku vyšší než 3 a vyšší než 2, po vyplnění následného dotazníku follow-up mělo 47,5 % riziko diagnózy PAS v intervalu spolehlivosti 95 %. U 94 % dětí, které byly screeningem označené za pozitivní v dotazníku M-CHAT-R a M-CHAT-R/F, byly patrné klinicky významné vývojové obtíže vyžadující intervenci.


Hodnocení testu M-CHAT-R a navazující doporučení

V testu se sčítají odpovědi svědčící pro projevy PAS - u všech položek kromě 2, 5 a 12 určuje odpověď „NE" riziko PAS (za každé „NE“ se přičte bod); u položek 2, 5 a 12 toto riziko určí odpověď „ANO" (za každé „ANO“ se přičte bod).

Nízké riziko: součet bodů je 0–2. Pokud je dítěti méně než 24 měsíců, otestujte jej znovu po dosažení druhého roku. Pokud se neprokáže riziko PAS, nejsou zapotřebí žádná další opatření.

Střední riziko: součet bodů je 3–7. Použijte navazující dotazník M-CHAT-R/F k získání dalších informací k rizikovým odpovědím. Pokud bude u M-CHAT-R/F součet bodů 2 nebo více, dítě je hodnoceno jako pozitivní; pokud je součet bodů 0–1, dítě je hodnoceno negativně/bez projevů PAS. Pokud sledování neukáže riziko PAS, nejsou zapotřebí žádná další opatření. Dítě by mělo být znovu testováno při dalších zdravotních prohlídkách.

Vysoké riziko: součet bodů je 8–20. Je možné vypustit navazující dotazník (M-CHAT-R/F) a okamžitě dítě odkázat k diagnostickému vyšetření a posouzení jeho stavu kvůli rané intervenci.


6 kritických otázek z M-CHAT-R
  • Ukazuje vaše dítě jedním prstem, aby vás upozornilo na něco zajímavého, co ho zaujalo?
  • Zajímá se vaše dítě o jiné děti?
  • Pokud ukážete na něco na opačné straně místnosti, podívá se na to vaše dítě?
  • Nosí vám vaše dítě různé věci, drží je před vámi a natahuje se s nimi k vám z důvodu, aby vám je ukázalo, a nikoliv proto, že s nimi potřebuje nějak pomoci?
  • Reaguje vaše dítě, když na něj zavoláte jeho jménem?
  • Snaží se vaše dítě po vás napodobovat to, co děláte?

👉 Otestovat podle M-CHAT-RTM.
👉 Navazující dotazník M-CHAT-R/FTM najdete ZDE.
👉 Proč je důležitá raná diagnóza a včasná intervence se dozvíte v článku Efektivní přístup - správný čas.


Zdroje

Robins Diana L., Casagrande Karis, Barton Marianne, et al. Validation of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-up (M-CHAT-R/F). Pediatrics. 2014, 133(1), 37–45. ISSN 0031-4005. ISSN 0031-4005.

Al-Qabandi Mona, Gorter Jan Willem, Rosenbaum, Peter. Early Autism Detection: Are we Ready for Routine Screening?. Pediatrics.2011, 128(1), 211–217. ISSN 0031-4005.

Chlebowski Colby, Robins Diana L., Barton Marianne, et al. Large-scale use of the Modified Checklist for Autism in Low-Risk Toddlers. Pediatrics. 2013, 131(4), e1121–e1127. ISSN 0031-4005.

Robins Diana, Fein Deborah, Barton Marianne. Modified Check list for Autism in Todlers Revised with Follow-up [on-line]. M-CHAT™. © 2009. [cit. 9. 12. 2020]. Dostupné z: https://m-chat.org/en-us/page/take-m-chat-test/online.

Øien Ronald A., Schjølberg Synnve, Volkmar Fred R., et al. Clinical features of children with autism who passed 18month screening. Pediatrics. 2018, 141(6), e20173596. ISSN 0031-4005.

Tichý Ondřej. Zlepšuje se diagnostika dětí s autismem, pojišťovna už rok hradí nové vyšetření [online]. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. 28. 3. 2018. [cit. 9. 12. 2020].  Dostupné na: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zlepsuje-se-diagnostika-deti-s-autismem-pojistovna-uz-rok-hradi-nove-vysetreni.

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.