Průkaz osoby s PAS a vše co o něm potřebujete vědět


Průkaz osoby s PAS může někdy i zásadním způsobem pomoci v situacích, do nichž se osoby s PAS a jejich blízcí dostávají. Povědomí o těchto průkazech není u laické i odborné veřejnosti stále dostačující. Mnohdy o tom, že existuje, neví ani samotní lidé na spektru či osoby o ně pečující.

Na následujících řádcích vám přinášíme ucelený přehled, k čemu průkaz osoby s PAS slouží, v jakých situacích ho lze využít, kde jej získat a jaké informace obsahuje. Nabízíme také konkrétní příklady z praxe, jak může průkaz osob s PAS pomáhat, a zkušenosti osob s PAS a jejich pečujících se získáním a použitím tohoto průkazu.


Co představuje průkaz osoby s PAS?


Jedná se o oficiální, státem vydávaný průkaz. Osoba s PAS či její zákonný zástupce o něj můžou zažádat u svého praktického lékaře, u praktického lékaře pro děti a dorost a vystavit ho může například také klinický psycholog či psychiatr na základě vyšetření. Podmínkou pro vystavení průkazu je vždy stanovená diagnóza poruchy autistického spektra, kterou je oprávněn stanovit pouze specialista: pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog nebo klinický psycholog. Smyslem průkazu osoby s PAS je usnadnit lidem na spektru komunikaci s laickou i odbornou veřejností. Průkaz osoby s PAS slouží především jako informativní pomůcka a na rozdíl od průkazu ZTP s ním nejsou spojena žádná zvláštní práva a nároky.

 

K čemu průkaz osoby s PAS slouží

 1. Usnadňuje komunikaci člověku s autismem či jeho doprovodu s laickou i odbornou veřejností.
  V některých situacích a prostředích může být pro člověka s poruchou autistického spektra obtížené komunikovat. Může jít například o jednání na úřadech, vyšetření v nemocnici, výslech u soudu či na policii, ale také o krizové situace, jako je třeba účast při dopravní nehodě. Člověk s PAS se může cítit dezorientovaně a zmateně. Může pro něj být obtížené reagovat v situacích či prostředích, které jsou pro něj neznámé, vyvolávají u něj stres či smyslové přehlcení, nebo ve kterých se cítí pod tlakem. Pro rodiče může zase být obtížené vysvětlit okolí atypické chování svého dítěte. Místo vysvětlování je tedy v problematických situacích možné ukázat průkaz osoby s PAS, který je prostředkem rychlého a jednoznačného prokázání diagnózy PAS jeho držitelem nebo doprovodem. Průkaz osoby s PAS také slouží k poskytnutí informací o specifických potřebách svého držitele.

 2. Usnadňuje komunikaci laické i odborné veřejnosti s člověkem s PAS.
  Nejen pro zaměstnance na úřadě, v nemocnicích, ve veřejné správě, v bezpečnostních či pořádkových službách může při komunikaci s člověkem s PAS docházet k nedorozuměním na základě specifického vyjadřování a chování jedince na spektru. Člověk s PAS například opakovaně pokládá stejnou otázku, vyžaduje detailní instrukce či popis situace, prostředí nebo postupu, utvrzuje se v již získaných informacích apod. Nedorozumění může vznikat i kvůli špatnému pochopení otázky/pokynu ze strany osoby s PAS, nebo naopak při doslovném pochopení řečeného. Pokud osoby opakovaně selhávají ve snaze komunikovat/domluvit se s jedincem na spektru, nebo pokud špatně vyhodnotí projevy PAS, jako je např. uhýbání pohledem, neprojevování emocí, nesoulad mezi řečeným a mimikou, může to vést nejen k frustraci, ale také k negativním postojům, neadekvátním reakcím a v neposlední řadě až k sociálnímu vyloučení jedince na spektru. Průkaz osoby s PAS může pomoci najít takový způsob komunikace, který bude pro obě stany efektivnější a povede ke vzájemnému dorozumění. Průkaz nabízí nejen obecné informace o přístupu k lidem s autismem, ale může obsahovat také komunikační profil svého držitele. Na základě těchto informací může být ze strany veřejnosti zvolen odpovídající přístup při jednání a komunikaci s člověkem s PAS či jeho doprovodem.

  Komunikační profil představuje souhrn informací o způsobu komunikace držitele Průkazu osoby s PAS. U verbálně zdatných osob s PAS uvádí případná specifika jejich projevu. U neverbálních osob s PAS informuje o formě – metodě využívané alternativní komunikace a výčtu pomůcek, které využívá pro dorozumění s okolím. Může také obsahovat upozornění na uklidňující rituály, činnosti, předměty, postupy, podněty apod. (zdroj: vlada.cz)


  Pokud ani po předložení průkazu si není člověk jistý nebo neví, jak s osobou na spektru jednat, může například zavolat osobě blízké či opatrovníkovi, který může být v průkazu uveden.

 3. Předchází či odlehčuje konfliktní a zátěžové situace.
  Chování či specifické potřeby dětí/osob na spektru se mohou u veřejnosti setkávat s neporozuměním a netolerancí, pokud veřejnost nezná jejich příčiny. Může se například jednat o situaci, kdy má člověk/dítě s autismem ze zákona výjimku v nošení roušky/respirátoru. Protože ale jeho handicap není na první pohled viditelný, může takové jednání vzbuzovat u veřejnosti a také u osob, jež mají dodržování opatření vymáhat, nepříjemné, negativní reakce. Ty mohou vést k závažnějším a vyostřenějším konfliktům mezi oběma stranami. Lidé na spektru mohou při nátlaku či stresu začít jednat například agresivně, mohou se dostat do záchvatu, nebo naopak mohou zažívat úzkostné stavy a zhroucení. Průkaz osoby s PAS může pomoci předcházet vyostření situací či vést k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému. Jako příklad můžeme uvést návštěvu lékaře v ordinaci/v nemocnici, která může být ať už z důvodu dlouhého čekání, prostředí náročného na smysly (hluk, mnoho lidí, silné pachy, jasné osvětlení) či náročnosti vyšetření/zákroku pro člověka/dítě s PAS mnohem náročnější než pro neurotypickou společnost. Jedinci s PAS mohou potřebovat specifický přístup při lékařském ošetření či zákroku (doprovod/přítomnost asistenta, objednání a vyšetření v konkrétní čas, přednostní ošetření, vyšetření od lékaře, kterého znají; podrobnější vysvělení, co se bude dít apod.). Lékaři a zdravotníci bývají nejistí, jak s pacientem na spektru jednat. Špatně zvolený postup pak může vyšetření či zákrok zkomplikovat nebo zcela znemožnit. Ke vhodně zvolenému přístupu a komunikaci může personálu pomoci Komunikační profil držitele průkazu. V ideálním případě by měl průkaz osoby s PAS umožnit přednostní ošetření pacienta s PAS, pokud je to v možnostech pracoviště a lékaře.


Příklady použití průkazu osoby s PAS

Hromadná doprava
Cesta v hromadné dopravě může být pro osobu s PAS či rodiče dítěte s PAS z různých důvodů stresující. Průkaz může pomoci získat větší pochopení spolucestujících, například když kolem sebe člověk s autismem potřebujete prostor z důvodu úzkostných stavů nebo když dítě s autismem vytrvale pláče.

Na úřadech
Na úřadech může průkaz osobě s PAS pomoci vyjednat příznivější podmínky při jednání s úředníkem. Například jednání ve větším soukromí, zajištění více času nebo zopakování informací a ujištění se, že klient informacím rozumí.

U lékaře
Při využívání různých zdravotních služeb se průkaz může hodit při vyjednání podmínek, které v daném zařízení nejsou automaticky standardem.

Při kontaktu s policií a dalšími jednotkami integrovaného záchranného systému
Průkaz může pomoci zajistit, aby osoba s PAS i v hektické situaci dostala takovou podporu, jakou skutečně potřebuje. Např. policista si může zjistit, jak má s člověkem s PAS komunikovat, může také zavolat blízké osobě.

V obchodě
Obchody mohou být pro lidi s autismem náročné na smysly, jsou také místy vysoké koncentrace osob. Pokud něco potřebují zajistit a obchod neznají, může pro ně být těžké si říci o pomoc. Průkaz ale může vysvětlit, proč člověk na spektru potřebuje vyšší informační komfort či vyšší podporu a dopomoc při nákupu.

Při nemožnosti mít zakrytá ústa a nos v době pandemie
Lidé s autismem mají v době pandemie COVID-19 ze zákona výjimku z povinnosti nosit zakrytá ústa a nos ve všech situacích. Stává se, že je někdo požádá, aby si ústa a nos zakryli. V obvykle napjaté atmosféře je složité něco vysvětlovat, průkaz v tom může pomoci.

Průkaz se může hodit v každé situaci, která je pro lidi na spektru emocionálně náročná a limituje jejich schopnosti komunikovat s okolím běžným způsobem.


Jak by mohl vypadat ideální příklad použití průkazu pro osoby s PAS?

Dospělý muž na spektru si jde na městský úřad vyřídit žádost o vystavení nového občanského průkazu. Na úřadu je v ten den mnoho lidí. Čekací místnost osvětlují zářivky. Pronikavé světlo v kombinaci s hlukem a vydýchaným vzduchem zahltí mozek a ten už není schopen přijímat a zpracovávat nové informace. Když je muž konečně na řadě a přistoupí k okénku, nedokáže se už vůbec soustředit na otázky paní za přepážkou. Úřednici se zdá jeho chování podivné. „Není opilý?“, napadne ji. V tom si všimne průkazky položené na přepážce. Po načtení QR kódu zjišťuje, že tento muž má autismus, je citlivý na ostré světlo a hlučné, lidmi přeplněné prostory, které mohou vést k jeho rozrušení. Žena muže odvádí do klidné, prázdné místnosti s přirozeným světlem. Nabídne mu vodu, nechá ho, aby se zklidnil. Poté s ním jeho žádost o vystavení občanského průkazu v klidu vyřídí.

 

Jak průkaz osoby s PAS vypadá a jaké údaje obsahuje?

Jedná se o kartičku z tvrdého, lesklého papíru přibližně o velikosti A6. Všechny informace na průkazu jsou uvedeny v českém i anglickém jazyce.

První strana – obsahuje základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště), fotografii, dále kontakty na osobu blízkou, praktického lékaře a dalšího specialistu (kromě lékaře se může jednat např. i o sociálního pracovníka nebo osobního asistenta).

Druhá strana – obsahuje potvrzení průkazu lékařem (razítko, podpis) a datum jeho vystavení. Dále uvádí základní informace o komunikačních potřebách držitele (zda rozumí mluvenému slovu nebo používá alternativní způsoby komunikace, zda reaguje neobvykle na nějaké smyslové podněty nebo jak se chová ve stresových situacích, zda bere léky apod.).


Ukázka vyplněné zadní strany průkazu, jejíž fotografii nám zaslala jedna z maminek:


Součástí druhé strany jsou také dvě pole určená pro QR kódy -
v případě prvního pole (v levé spodní části druhé strany) je QR kód již předtištěn. Po jeho načtení se zobrazí informace o Komunikačním souboru, tedy obecná doporučení pro přístup k lidem s autismem, jako je Desatero komunikace s pacienty s poruchou autistického spektra a Klíč pro komunikaci s osobou s autismem v jejich aktuálním znění tak, jak jsou uvedeny na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Komunikační soubor byl vypracován v rámci Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, zřízené usnesením Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (VVZPO) ze dne 28. listopadu 2014. Na začátku působení Odborné skupiny zastupovala ve skupině NAUTIS jeho výkonná ředitelka, Magdalena Thorová. Již během přípravy a schvalování dokumentů měl NAUTIS řadu věcných připomínek jak k procesu tvorby dokumentů, tak k obsahu samotných výstupů. NAUTIS mimo jiné opakovaně požadoval revizi osvětového materiálu Komunikační soubor a nesouhlasil s jeho zněním, které považuje za diskriminační. Připomínky ke stávajícímu souboru dokumentů týkajících se komunikace s lidmi s autismem jsou ke stažení ZDE.  Po vyloučení NAUTIS z Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra se revizi materiálu již nikdo nevěnoval, což vyplývá ze zápisů ze setkání, které od vyloučení NAUTIS ze skupiny dosud proběhly. Tento Komunikační soubor je zveřejněn na stránkách Úřadu vlády a prostřednictvím ministerstev a krajských úřadů je dále šířen jako osvětový materiál, jehož cílem má být osvěta odborné veřejnosti, pracovníků záchranných složek a justice, pedagogů aj. (zdroj: Národní ústav pro autismus, z. ú.)

👉 Doporučujeme přečíst 1 + 10 zásad komunikace s lidmi s autismem.


Druhý, individuální QR kód v pravé dolní části druhé strany průkazu je určen pro tzv. komunikační profil daného držitele. Jedná se personalizované a podrobnější informace o komunikačních a dalších specifikách jedince s PAS, viz popis komunikačního profilu výše v tomto článku. Personalizovaný QR kód včetně informací, které nese, si musí držitel či jeho zákonný zástupce, opatrovník apod. vytvořit sám, podle svých potřeb, přičemž informace je možné kdykoli aktualizovat. Podrobný návod, jak si QR kód vytvořit, naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 
Vzkazy mohou vypadat například následovně:

1) „Jmenuji se Alena. Jsem autistka a mám velmi citlivý zrak. Někdy jsem přehlcená okolními vjemy. Proto si zakrývám oči, vypadám rozrušeně a nedokážu mluvit. 

Rozrušení mě většinou do 30 minut přejde. Jsem dospělá, svéprávná a dokážu si s tím poradit sama. Potřebuji jenom být chvíli nerušeně sama a v tichu. 

Pokud se mě na něco potřebujete zeptat, pokládejte mi, prosím, jenom uzavřené otázky (takové, na které je odpověď ANO, nebo NE), já vám budu odpovídat kýváním (ANO) nebo kroucením (NE) hlavy. 

Když se vám bude zdát, že potřebuji pomoci, a nebudu vám odpovídat na otázky ani kýváním nebo kroucením hlavy, zavolejte, prosím, nejdřív mé sestře a řekněte jí, kde se nacházím. Její telefonní číslo je: 777 777 777.“ 

 

2) „Dobrý den, 

jmenuji se Josef, ale slyším jenom na volání „Pepčo“. Je mi 10 let a mám autismus. Neumím mluvit, rozumím jednoduchým větám v češtině. Na otázky vám ale neodpovím. 

Špatně snáším dotyky a hlasité zvuky. Taky se někdy bojím cizích lidí. Proto na mě, prosím, mluvte klidně, srozumitelně a ne příliš nahlas. Taky se mě nedotýkejte, nesnažte se mě fyzicky držet. Nemusíte se bát, že skočím pod auto, umím se bezpečně pohybovat. 

Jestli mě potkáte samotného, jak chodím sem a tam, houkám a třepu rukama, možná jsem se ztratil nebo jsem z něčeho nervózní. V takovém případě, prosím, zavolejte mé mamince, Janě Novákové, a řekněte jí, kde se přesně nacházím. Před tím mi řekněte „Pepčo, zavoláme mamince.“, tomu rozumím. Můžete ji dát na hlasitý odposlech, ať jí slyším. Uklidňuje mě to. Maminka vám řekne víc, a pokud to bude potřeba, přijede pro mě. Telefonní číslo maminky je 777 777 777. 

Děkuji za pomoc!“ 


Získání průkazu z pohledu pacienta/osoby pečující

Průkaz osoby s PAS může být pacientovi vydán pouze na základě oficiálně stanovené diagnózy poruchy autistického spektra. Tu stanovuje lékař specialista - pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog nebo klinický psycholog. Tento specialista může také žadateli či jeho zákonnému zástupci ihned po obdržení zprávy o stanovení diagnózy PAS průkaz vydat a potvrdit. Průkaz osoby s PAS může dále potvrdit všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, který na základě zdravotní dokumentace vyplní do průkazu požadované informace. Jedná se o jméno a příjmení osoby s PAS, její datum narození, datum vystavení průkazu, razítko a lékařův podpis. Zbylé informace, včetně průkazové fotografie (35 x 45 mm), si doplní držitel nebo zákonný zástupce držitele průkazu. Průkaz je držiteli vystaven bezplatně. Vyžádání i využití průkazu držitelem či jeho zákonným zástupem je dobrovolné. 

Pokud váš lékař či lékař vašeho dítěte nemá průkazy k dispozici, můžete o ně zažádat také u některé z těchto organizací:


Získání průkazu z pohledu lékaře/specialisty

Průkazy byly lékařům v první vlně (2019) distribuovány jako přílohy odborného časopisu Practicus (vydávaný Společností praktického lékařství ČLS JEP) a dále VOX PEDIATRIAE (časopis Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP). Ministerstvo zdravotnictví v roce 2019 rovněž zaslalo průkazy PAS na krajské úřady, kde o ně praktičtí lékaři mohou zažádat.

Lékaři mohou průkazy získat i prostřednictvím zdravotních pojišťoven. VZP na základě žádosti o signální kód k edukaci pacienta s PAS zašle praktikovi průkazy PAS pro pacienty, na které bude signální kód vystavován. 

 • 02241 - Signální výkon edukace pacienta a pečující osoby pro PLDD a VPL v souvislosti s předáním průkazu osoby s PAS na základě diagnózy PAS - porucha autistického spektra (pervazivní vývojová porucha F84.xx) stanovené psychiatrem či dětským psychiatrem.
 • Signální výkon edukace pacienta a pečující osoby pro PLDD a VPL lze vykázat 1x za život pacienta v souvislosti s předáním Průkazu.
 • Výkon je zařazen pod odbornost 002 – praktické lékařství pro děti a dorost. Sdílen je s odborností 001 – všeobecné praktické lékařství. (zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR)
 • V současnosti může o průkazy pro osoby s PAS přes pojišťovnu zažádat pouze praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost. MUDr. Jana Uhrová, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR v článku zveřejněném 20. července 2020 na stránkách Magazínu ATYP uvedla, že Všeobecná zdravotní pojišťovna by měla signální kód upravit také pro jiné odbornosti. A to pro ty, které diagnózu PAS stanovují (pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog), aby i ony mohly na základě signálního kódu u VZP o průkazy žádat. Podle aktuálně platného číselníku pro výkony VZP nicméně k této úpravě zatím nedošlo. (zdroj: atypmagazin.cz; vzp.cz)


V případě potřeby více průkazů lze kontaktovat přímo Ministerstvo zdravotnictví na Oddělení podpory práv pacientů, a to na adrese opp@mzcr.cz. Přesný postup, jak lze o průkaz zažádat, lze najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Zkušenosti rodičů dětí s autismem, kteří o průkaz osoby s PAS u pediatrů svých dětí žádají, ukazují, že povědomí o průkazu není mezi pediatry (i dalšími specialisty) stoprocentní. Naše redakce se proto obrátila na MUDr. Alenu Šebkovou, předsedkyni odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s. (ČSL JEP) s dotazem, zda OSPDL ČLS JEP tuto situaci – tedy mezery v informovanosti mezi pediatry o průkazech pro osoby s PAS – průběžně řeší. A dále, zda má OSPDL ČLS JEP v plánu v tomto podnikat aktivní kroky – ať už v podobě informační kampaně nebo dalších vln distribuce průkazů pediatrům, tak jak bylo učiněno v roce 2019. Vyjádření nám bylo MUDr. Šebkovou přislíbeno, nicméně k datu publikace článku (22.12.2021) nebylo ani po opakovaných urgencích doručeno. V případě, že vyjádření obdržíme, budeme jej v tomto článku formou aktualizace publikovat. Se stejnými dotazy jsme se obrátili také na Oddělení podpory práv pacientů při Ministerstvu zdravotnictví ČR, rovněž bez reakce. (redakce AutismPort)


Zkušenosti rodičů a osob s PAS s průkazy

Jednotlivé výpovědi byly pro potřeby článku redakcí stylisticky upraveny

 • Průkaz máme dva roky. Vůbec jsem nevěděla, že něco takového existuje, dokud dceru nevezla záchranná služba. Paní doktorka se mě ptala, proč průkaz nemáme. Na kontrole na psychiatrii, aniž bych něco řekla, nám ho paní doktorka vystavila. Musím říct, že nám to moc pomohlo. Ať u lékaře nebo na úřadu, když jedeme třeba na pohotovost nebo kamkoliv, dávám desky, kde je průkaz hned navrchu. Je to trochu smutné, že se okamžitě změní chování lidí k dceři, když zjistí, že je autista. Takové chování by mělo být ke všem dětem stejné. Ale já jsem za průkaz vděčná. Nemusím neustále znovu a znovu vysvětlovat, co dceři je. (Martina Samková)

 • O průkazu nevím, nemáme ho, ale považuji ho za velmi užitečný. Syn v dětství využíval průkaz ZTP, ale brzy mu byl odebrán, a tak mu paní neuroložka vystavila upravený průkaz pro epileptiky (nouzové řešení) - místo epilepsie tam napsala „jsem autista“. Pak se nám podařilo získat průkaz TP (tělesné postižení). Syn je naučen, že v případě problémů, legitimování se, ukáže i tento průkaz. Pomáhá to. Například od puberty občas zastaví syna policie, protože se jim „nezdá“. A hned je jasné, oč jde. Podobný průkaz považuji za vhodný pro bezpečnost autisty i pro bezpečnost/jistotu jeho okolí a veřejnosti. (Sára Jana Krpatová)

 • Syn průkazku má, využíváme ji výjimečně, pokud jedeme např. tramvají a syn nemá roušku (prostě to nedá...). Také v cizině jsme ho předložili, pokud se choval, řekněme, jinak… Hodnotím průkazku kladně, většinou při předložení mám tak trochu jistotu, že „mám nějaké potvrzení na autismus“. Průkazku mi sama nabídla pediatrička syna, za což jsem jí velmi vděčná. Slouží dobře. (Julie Vilkošová)

 • Průkazy máme pro syny od samého začátku, naše pediatrička je měla k dispozici okamžitě poté, co byly vydány. Průkazy používáme téměř denně, zejména v této době, k prokázání PAS kvůli výjimce z nošení respirátorů a roušek. Jinak jsme průkazy použili i u lékaře nebo v situacích, které to vyžadovaly, když nastal v souvislosti s chováním dětí nějaký problém. V tomto případě ale laici nechtějí nic slyšet ani vidět a žádný průkaz je nezajímá. Jinak jsme s průkazy zatím pochodili všude, předkládáme je většinou i s kartou ZTP, aby měly větší váhu. (Petra Amata Štědroňová)

 • Mám doma dva autisty a jsem rád, že průkaz mám. V nemocnici nás vezmou vždy dříve, když průkaz předložím. A kluci pak nejsou tolik stresovaní, což je fajn. (Pavlína Vachůtová)

 • Průkaz máme, řekla nám o něm prvně paní psychiatrička. Akorát když ho někde vytáhnu, tak každý hledí, že to vidí poprvé. Chtělo by to více osvěty, hlavně ve zdravotnických zařízeních. Setkala jsem se s reakcemi stejně negativními, jako na průkaz ZTP – „pořadí určuje lékař“. Já jsem předložením průkazu pro osoby s PAS akorát sestru rozčílila. (Veronika Ruzsová)

 • Průkaz máme, dostala jsem ho pro syna od dětské lékařky, sama nám to nabídla. Zatím jsem využila jen v nemocnici asi 2x a vždy pomohl, syna vyšetřili bez čekání. (Kateřina Utěšená)

 • Průkaz nebyl problém získat, pediatr ho vyplnil. Horší je osvěta, protože zdravotnický personál má minimální povědomí o tomto průkazu. (Eliška Procházková)

 • Průkaz nám dal jeden primář Dětského oddělení z nemocnice Ústí nad Labem. A můžu říct, že u lékaře nečekáme déle jak 5 minut. Výhoda při ukázaní toho průkazu je, že v dnešní době dítě s PAS nemusí mít roušku. (Jan Světlana Šedivý)

 • Průkaz jsme dostali v NAUTIS. Nemáme nárok na průkaz ZTP, takže když má syn meltdown (silný afekt) v autobusu a řidič nás chce vyrazit s poznámkami o nevychovaném spratkovi a podobně, tak průkaz použiji. Reakce jsou různé, někdo průkaz zná a dále nekomentuje, vyjde vstříc, někdo nezná vůbec a bere v potaz jen ZTP průkaz. (Klára Bílská) 
 • Syn má průkaz osoby s PAS, získal ho u své pedopsychiatričky, používáme ho úspěšně, když čekáme ve frontě u lékaře, stačí ukázat a synovi dají přednost. Z reakcí zdravotníků je zřejmé, že někteří o průkazu mají povědomí, někteří vůbec netuší. Syn je těžce hendikepovaný, takže samostatně průkaz nevyužívá, ale nosíme ho všude s sebou. Rozhodně funguje lépe než kartička ZTP/P. (Marie Zadraz) 
 • Je velmi málo známo KDE průkaz opatřit, někteří rodiče o něm ani neví (sama jsem radila asi deseti maminkám co a jak). My ho používáme docela často, malý ho má neustále u sebe v batůžku, vytahuju ho v tramvaji nebo ve frontách (pak nečekáme). Při cestování se vždy hodí. Distribuce průkazů směrem k pediatrům by byla skvělá. Moje MUDr. je osvícená, tak o průkazu věděla, ale její slova byla: „Mám asi jenom tři, co jsem si ukořistila, tak máte štěstí.“ (Kristina Grey) 
 • Průkaz máme už poměrně dlouho. Četla jsem o tom někde článek, ale naše pediatrička o ničem ještě nevěděla. Protože je to ale velice ochotná a empatická dáma, za pár dní mi sama volala, že už průkazky dostala a ať si pro průkaz přijdeme. Používáme ho úspěšně, funguje hlavně pro přednostní vyřízení, pokud je v čekárně fronta. Zdravotnický personál s tím z naší zkušenosti problém nemá. (Marie Kodetová) 
 • Průkaz mám. Dala mi ho moje dětská doktorka. Využila jsem ho hlavně, když mi bylo blbě a nemohla jsem mít respirátor třeba v MHD. (Hana Rosenthal) 
 • Průkaz jsme nemohli dlouho sehnat, před rokem a půl o něm nevěděla ani pediatrička ani psychiatrička. Koukaly na mě obě jak na blázna, co po nich chci. Pomohla mi ho tedy zajistit organizace Za sklem o. s. Ani jednou jsme ho zatím nevyužili, snažím se to dceři moc nezlehčovat, ať se co nejvíce snaží přiblížit běžnému životu. Jedině bych ho snad předložila policii, kdyby mě při restrikcích zastavili, proč nemá dcera respirátor. Jinak v průkazu nevidím žádné extra výhody, jen že můžete na místě prokázat diagnózu. (Žanet Magdalena Haplová) 
 • Průkazku má moje dcera. Poslala jsem email její doktorce s odkazem ohledně možnosti mít tento průkaz. Sama o něm nevěděla, ale rychlostí blesku ho objednala, vyplnila a dceři předala. (Lenka Junková) 
 • Synové průkaz mají od dětské doktorky. Použili jsme ho asi 2x v Motole na pohotovosti a řekli nám, že je to nezajímá. Jejich ombudsmanka nám poté napsala, že bychom měli mít přednost „pokud je to možné“. Na další návštěvě jsme průkaz předložili hned. Dali nám ho zpět. Byli jsme objednaní na kontrolu zlomeniny lokte! Po třech hodinách čekání i s asistenčním psem (!) jsme se šli zeptat, zdali by to nemohli nějak uspíšit. Po čtyřech hodinách nás vzali. Hurá! Od té doby průkaz nikde ani neukazuji. (Alex Cat) 
 • Máme průkaz krátce, zaslali nám ho z organizace Za sklem, protože naše pediatrička o tom nic nevěděla. Organizace chtěla kontakt i na pediatričku, aby jí zaslali další karty, aby je měla k dispozici pro další děti. Kartu už jsme využili na letišti a odbavení a průchod přes celnici byl jednodušší. Kartu, předpokládám, využijeme i v zahraničí, kde žijeme. (Aneta Abdelkader) 
 • Na doporučení jsem si ho nechala zaslat poštou. Klinická psycholožka mi jej odmítla potvrdit, že nemůže. Praktička mi odmítla jej potvrdit, že nemůže a že si mám sehnat psychiatra. Tak mám nevyplněnou kartu v šuplíku a je mi tam úplně k prdu. Asi si udělám vlastní, která se mi aspoň vejde do peněženky. (Elleonor Michaela Csakany) 
 • Průkaz používám, když mám nějaký problém. Jednou jsem netrefila na oddělení v nemocnici a pomohli mi. Jinak se mnou chodí asistentka, ale ten den nemohla. Použila jsem ho u doktora a vzali mne přednostně. Ale jinak v Hrabyni se celkově o PAS problematice moc neví. (Pasca Lina) 
 • Sehnala jsem ho pro naši sedmiletou dceru Nikolku u pediatričky bez problémů. Průkaz využívám na odběrech krve, díky němu nečekáme. Použila jsem ho opakovaně i při hospitalizacích nebo ošetření v Motole a bohužel je nezajímal, průkaz mi hned vrátili. Nechali nás čekat na ošetření pres tři hodiny, i když jsem je opakovaně žádala a vysvětlovala, že dcera nedokáže čekat, že si začne ubližovat. Někteří lékaři si bohužel nechtějí ani přečíst informace v QR kódu, jak se má přistupovat k dítěti. Často se pak stává, že s dcerou jednají jako se zdravým dítětem a vyvolají afektivní chování. Povědomí o PAS má málo lékařů a je to velmi smutné. (Lucie Sarkozy)

 • Zatím jsme průkaz využili při letecké přepravě. Umožnil nám přednostní odbavení, výběr míst hned na začátku, přednostní nastoupení do letadla... Syn (6 let) si nemusel sundávat mikinu a mohl projít se mnou. To samé i v zahraničí při cestě zpět. Stačilo informovat delegátku a vše bylo v pohodě. V ČR jsme průkaz zatím nevyužili. (Ivana Iwisek Cizmar)   

Zdroje

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.