Problém s přijímáním dětí s PAS do základních a středních škol

Základní školy přijímají žáky s PAS na základě žádosti zákonného zástupce s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ), a to formou individuální integrace. V základní škole se vzdělává zpravidla žák bez mentálního postižení nebo s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením se stanovenou mírou podpůrných opatření od II. do V. stupně podpory. 

I sedm let od uzákonění inkluze se děje to, že rodiče jsou (klidně i po telefonu) odmítáni se slovy ,Tyto děti nepřijímáme.´ Mnoho z nich hledá vhodnou školu jako jehlu v kupce sena. A docela běžně se stává, že musí dojít ke změně a přechodu na jinou, a to z nejrůznějších důvodů. Přitom všichni, kdo se autismu věnujeme, víme, že taková změna je pro naše děti na spektru opravdu velký zásah do jistot a nemalý zdroj následné frustrace,“ vysvětluje maminka chlapce s PAS Zuzana Dvořáčková.

Zeptali jsme se proto speciálních pedagogů z SPC, zda se setkávají s tím, že ZŠ a SŠ nechtějí žáka s autismem přijmout a na to, jak můžou rodiče poté postupovat. 

Jak odůvodňují školy to, že žáka s PAS nechtějí přijmout? 

S tímto problémem se v SPC také setkáváme. V rámci ZŠ je častý argument: že neumí s dětmi s PAS pracovat, že již mají hodně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo že nemají asistenty.  

V některých případech argumentuje vedení tím, že lepší bude škola, kde je méně dětí a umí to s dětmi s PAS lépe (podotýkám, že v rámci Prahy je sehnat školu se zaměřením na děti s PAS skoro nemožné. V našem SPC známe pouze jednu ZŠ, kde mají třídy pro děti s PAS, a to je ZŠ Seifertova na Praze 3. Dále je celá řada škol zřízených dle § 16 ŠZ, ale ty jsou zaměřené na děti s jinými speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Chci také upozornit, že se stále bavíme o oblasti vzdělávání žáků s PAS bez mentálního postižení, tedy dle RVP pro základní vzdělávání. V případě, že má žák lehké mentální postižení, se nám stává, že některé školy se profilují jako vhodné pro žáky s jinými speciální vzdělávacím potřebami, ale dětem s PAS se brání (na tento fakt byl již upozorněn zřizovatel).

(M.Novotná - speciální pedožka SPC a koordinátor péče o děti s PAS na území hl. m. Praha).

Občas jsme se setkali u některých škol s tím, že rodiče dítěte s PAS se škola snažila odradit, aby vůbec nepřišli k zápisu do dané ZŠ (jelikož se jednalo o spádovou školu a dítě by museli přijmout). V tu chvíli je nezbytné trvat si na zaevidování zápisu.

V posledních letech ale nemáme mnoho informací od rodičů, že by je běžné školy zrazovaly od nástupu do jejich zařízení. Spíš v průběhu studia se různými metodami snaží rodiče tzv. vyštípat, aby dali dítě na jinou školu nebo na speciální školu apod. Máme v regionu i školy, kde je oproti ostatním výrazně nižší počet dětí se speciálně vzdělávacími potřebami - ať již PAS, nebo lehkou mentální poruchou (LMP) - zde víme, že je postoj vedení školy k žákům s handikapem nepřátelský a když už jim tam dítě s podpůrným opatřeními nastoupí, tak dělají vše pro to, aby odešlo. Těchto škol je ale menšina.

Se začátkem války na Ukrajině se nám tři ředitelé běžných ZŠ vymlouvali, že nemohou vzít dítě s PAS, protože musí držet místa pro ukrajinské žáky (což se ale při ověřování ukázalo, že nebyla pravda).

Musím ale zmínit, že míváme větší problém s přijetím dítěte s PAS do speciální školy - např. logopedické, která chce zřejmě v zásadě jen děti s vadou řeči a ničím jiným. Jakmile je tam autismus, dítě nepřijmou (mají množství žádostí a mohou si vybírat, koho přijmou). Na jiné speciální škole si zase děti vybírají podle náročnosti a děti s PAS s chováním náročným na péči tam nepřijmou a operují tím, že mají plnou kapacitu. V takových případech odkazujeme rodiče na jejich zřizovatele (nejčastěji obec), jelikož víme že kapacitu naplněnou nemají.

Obecně vnímám, že nejvíce jsou běžné ZŠ odmítavé vůči dětem s LMP a chováním náročným na péči (ať již spojené s PAS nebo nikoliv).

(Mgr. et Mgr. Milada Sovadinová, vedoucí SPC Olomouckého kraje zástupce ředitele a psychologžka)

Doporučuji zákonným zástupcům, aby si sjednali individuální schůzku s ředitelem školy ještě před oficiálním termínem zápisů a dali na svůj první dojem. Je také důležité se zeptat, zda ve škole již vzdělávají žáky s PAS a jaký škola k této problematice zaujímá postoj. Pokud ředitel školy od začátku schůzky nabízí jiná řešení (doporučuje další vhodné školy, má předsudky o vhodnosti vzdělávání žáků s PAS v běžném vzdělávacím proudu, v rozhovoru zlehčuje diagnózu dítěte, popírá důležitost asistenta pedagoga atd.), je lepší, pokud je to jenom trochu možné, se rozloučit. Takového rozhodnutí není třeba litovat. Pokud se ředitel školy staví od počátku vstřícně a je ochotný naslouchat, je pravděpodobné, že se zákonný zástupce může dále potkávat s vedením školy i pedagogy na společné vzdělávací cestě svého dítěte. Postoj ředitele školy je důležitý, protože jeho názor ovlivňuje celkovou filosofii školy. Bonusem bude pozitivní zkušenost školy se vzděláváním žáků s PAS, průběžně se v této problematice vzdělávající pedagogové (včetně asistentů pedagoga) či menší počet žáků ve třídě.

(Marcela Jarolímová, speciální pedagožka z SPC NAUTIS)

👉 Doporučujeme k přečtení článek mapující kroky, které můžou pomoci s výběrem vhodné školy pro dítě s PAS a s nastavením komunikace s vedením školy a učiteli: Zahájení povinné školní docházky aneb vstup předškoláka do základní školy.

Pokud se setkáte s odmítavým postojem vedení školy a zároveň si jinou školu (např. ze vzdálenostních důvodů ) nemůžete dovolit, zkuste situaci nejprve probrat se ŠPZ. Ochránce veřejných práv doporučuje rodičům nenechat se ve spádové škole ústně odbýt a vyžadovat po řediteli/ce písemné rozhodnutí, že dítě nepřijímá a proč. Pokud vám ho nevydá, zašlete přihlášku znovu na adresu školy doporučeným dopisem. Uschovejte si doklad o odeslání. Nedostanete-li odpověď do 30 dnů, můžete napsat na krajský úřad a stěžovat si na nečinnost. Je potřeba přiložit kopii přihlášky a doklad o jejím odeslání. Pamatujte, že když s rozhodnutím řediteli/ce nesouhlasíte, můžete se vždy odvolat. Důležité je ale odvolání řediteli/ce doručit nejpozději 15 dní od jeho/jejího původního rozhodnutí. Následně o něm rozhoduje krajský úřad.

To platí jak v případech, kdy do školy hlásíte prvňáčka, tak v případech, kdy vaše dítě přestupuje na jinou školu.

Můžete se obrátit také na Českou školní inspekci. Zašlete jim nebo přineste rozhodnutí ředitele či ředitelky o nepřijetí a podané odvolání. Inspektoráty České školní inspekce sídlí v krajských městech. S vyhledáním adresy vám pomůžou na obecním či městském úřadě nebo v ŠPZ. Pokud vám Česká školní inspekce nepomůže, můžete se obrátit na ombudsmana. Je však na zvážení, pokud škola zaujímá takto odmítavý postoj k přijetí žáka, zda bude po jeho nástupu ochotná spolupracovat s rodiči a dodržovat individuální přístup k žákovi. 

Zdroj: Ochránce lidských práv

 

Střední a vysoké školy 

U SŠ se nám stává, že v některých případech, a to musím naprosto kriticky přiznat, si žák s PAS nezvolí úplně vhodný obor, a nastávají tak obtíže, např. v případě, že je žák motivován pouze zájmem o MHD a jde na dopravní průmyslovou školu, je potřeba opravdu zvážit, zda zvládne pracovat v poměrně nebezpečném a hlučném prostředí, kde navíc hrozí riziko úrazu. Je tedy potřeba zvážit jeho praktické dovednosti. V těchto případech nás kontaktuje někdy výchovný poradce školy, zda by nebylo vhodné toto vřazení zvážit a nezabírat tak místo jinému (vhodnějšímu) zájemci. Musím přiznat, že zrovna tento případ byl opřen o zkušenost školy a musela jsem jim dát za pravdu. Je tedy velmi důležité zvážit vhodnou školu a při rozhodování být informovaní, např. ohledně toho jaké praxe škola zharnuje a co vše praktické předměty obnáší.

(M.Novotná - spec. ped. SPC a koordinátor péče o děti s PAS na území hl. m. Praha).

Na určité obory je potřeba dodat kromě přihlášky i další doklady, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor. Některá povolání nepřipouští žádná zdravotní omezení. Jiná vylučují jen určitá onemocnění, např. poruchy oběhové soustavy, zrakové poruchy, poruchy hybného aparátu nebo alergie.

Kromě odborné kvalifikace se vyžaduje u mnoha profesí i zdravotní způsobilost, např. zahradníkem nemůže být alergik na pyly. Tato způsobilost podmiňuje již samotné přijetí ke studiu, takže někdy může zdravotní stav žáka ovlivnit výběr oboru vzdělávání. 

Zdroj: IPN Zdravotní omezení nemusí být překážkou pro studium

Za pravdu tomuto dávají i odborníci z Centra Pyramida při Ostravské univerzitě. Student může mít zájem a předpoklady pro zvládnutí veškeré teorie, ale např. praxe jsou pro něj takovou překážkou, že školu nemusí dokončit. 

V centru jsme měli například studenta, který se chtěl stát učitelem, všemi předměty a zkouškami úspěšně prošel, ale když přišlo v třetím ročníku na praxi na základní škole, zjistil, že se před třídu nedokáže postavit a mluvit. Tím nechceme říci, že by tohle byl problém týkající se všech osob s autismem, máme tu i studenty, kteří si prezentování před lidmi vyloženě užívají a máme i studenty s PAS, kteří úspěšně absolvovali studium na pedagogické fakultě, ale je dobré dopředu zvážit, co vše studium a následný výkon povolání zahrnuje. S tím vším dokážeme v centrech pro studenty se specifickými potřebami uchazečům poradit ještě před nástupem na VŠ. 

(Mgr. Kateřina Žvaková, referentka Centra Pyramida – centra pro studenty se specifickými potřebami)

👉 K tématu doporučujeme také článek: IVP, PO, ŠPZ… aneb jak se vyznat ve zkratkách užívaných ve školství nebo text Zahájení povinné školní docházky aneb vstup předškoláka do základní školy

Návazné články

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM