Zahájení povinné školní docházky aneb vstup předškoláka do základní školy


Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice stále prochází mnoha změnami. Změny s sebou přinášejí nové postupy, rozmanitá řešení. Při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra musíme inovativnost mít na paměti každý den. Ze zkušeností si troufám říct, že pedagogové nejsou na vzdělávání žáka s PAS připraveni ideálně. Postupy a metody se učí tzv. „za pochodu“ – zejména tehdy, když je žák s PAS přijat do třídy.

Mnoho rodičů dětí s PAS si před nástupem do základní školy klade spoustu otázek. Jednou z mnoha je vhodnost odkladu povinné školní docházky. Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky je v kompetenci odborného lékaře nebo klinického psychologa a školských poradenských zařízeních – pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP) a speciálně pedagogických center (dále jen SPC). Zde pedagogičtí pracovníci disponují množstvím standardizovaných testů, opírají se o vlastní odbornost, zkušenost, názor zákonných zástupců a pedagogů předškolního vzdělávání. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je výsledkem posouzení mnoha faktorů. Velkou devizou pro poradenského pracovníka je znalost dítěte již v průběhu předškolního vzdělávání.

👉 O SPC se dozvíte více v článku 1 + 10 informací, které byste měli vědět o speciálně pedagogických centrech.

Další velkou otázkou je volba vhodné základní školy. Většina rodičů si přeje respektující základní školu s předchozími zkušenostmi se vzděláváním žáků s PAS a malým třídním kolektivem. Je to sci-fi? Většinou ano, ale ne všechny požadavky ze strany rodičů jsou tak zásadní a důležité. I základní škola bez předchozích zkušeností nebo s běžným počtem žáků ve třídě (třídy je možné naplňovat do počtu 30 žáků) může být příkladem dobré praxe, pokud „hledá způsob a nehledá důvod“.


Co je důležité hledat? 

Vzájemnou otevřenost, schopnost naslouchat a vést smysluplnou komunikaci mezi školou, zákonným zástupcem a poradenským pracovníkem.


Co a kdy je potřeba udělat? 

Doporučuji zákonným zástupcům sjednat si individuální schůzku s ředitelem školy ještě před oficiálním termínem zápisů (zápisy do škol jsou každoročně realizovány v termínu od 1. dubna do 30. dubna). Je důležité, aby rodiče na schůzce řediteli školy oznámili, že žádají o zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Informovat školu o zdravotních obtíží žáka, které mají vliv na způsob vzdělávání je dle  §22 odst. 3 písm. c zákona 561/2004 Sb. (tzv. školský zákon) pro zákonného zástupce povinné.

Nejpozději v lednu je třeba, aby si telefonicky nebo prostřednictvím elektronického formuláře zákonní zástupci domluvili termín vyšetření v PPP nebo SPC, aby již na schůzku s ředitelem školy přišli s předběžným návrhem podpůrných opatření (především s určeným stupněm podpory – ten ovlivňuje budoucí počet žáků ve třídě a doporučení či nedoporučení potřeby personální podpory při vzdělávání, zpravidla poskytované asistentem pedagoga.


Čeho si na první schůzce všímat?

Doporučuji zákonným zástupcům, aby dali na svůj první dojem. Je také důležité se zeptat, zda ve škole již vzdělávají žáky s PAS a jaký škola k této problematice zaujímá postoj. Pokud ředitel školy od začátku schůzky nabízí jiná řešení (doporučuje další vhodné školy, má předsudky o vhodnosti vzdělávání žáků s PAS v běžném vzdělávacím proudu, v rozhovoru zlehčuje diagnózu dítěte, popírá důležitost asistenta pedagoga atd.), je lepší, pokud je to jenom trochu možné, se rozloučit. Takového rozhodnutí není třeba litovat. Pokud se ředitel školy staví od počátku vstřícně a je ochotný naslouchat, je pravděpodobné, že se zákonný zástupce může dále potkávat s vedením školy i pedagogy na společné vzdělávací cestě svého dítěte. Postoj ředitele školy je důležitý, protože jeho názor ovlivňuje celkovou filosofii školy. Bonusem bude pozitivní zkušenost školy se vzděláváním žáků s PAS, průběžně se v této problematice vzdělávající pedagogové (včetně asistentů pedagoga) či menší počet žáků ve třídě.

👉 O zkušenostech ředitelů škol se vzděláváním žáků s PAS si můžete přečíst zde

V případě potřeby (dle žádosti zákonných zástupců a po dohodě s poradenským pracovníkem) doporučuji stanovit pro budoucího žáka individuální termín zápisu. Během prvního vstupu žáka do školy je žádoucí, aby měl možnost se seznámit s prostory školy bez nadbytečných smyslových podnětů.


Co může udělat rodič, než se z dítěte stane žák školy? 

Určit doma před nástupem do školy (nejlépe v průběhu prázdnin) pracovní místo, kde bude zpravidla probíhat domácí příprava. Společně nakoupit školní potřeby a průběžně se bavit o tom, jak to ve škole probíhá (organizace vyučovacích hodin, střídání pracovních povinností s přestávkou, možnosti stravování, náplň přestávek, školní družina apod.). Z nástupu do školy udělat příjemnou událost, na kterou je dobré se těšit.

Doporučuji rodičům sepsat pro pedagogy o svém dítěti „manuál“. Písemně zaznamenat veškeré informace, které by rodiče chtěli, aby pedagog o jejich dítěti věděl. Praktické informace se mohou týkat toho, co má dítě rádo, co jej naopak „vyvede z míry“, co je aktuálně pro něj největší motivací, zda je medikováno, jak reaguje na smyslové vjemy, co ho baví, jaké jsou jeho silné stránky apod. Všechny tyto informace jsou důležité pro navázání kontaktu s pedagogy a spolužáky a podporují snadnější vzájemnou adaptaci.

Domluvit se se školou, zda bude žák navštěvovat školní družinu. Tady nepanuje jednotný názor, zda je vhodné ji navštěvovat, či ne. Některé děti se do školy těší jen pro to, že si budou moci po obědě hrát ve školní družině. Pro některé je naopak velmi vyčerpávající být po vyučovacích hodinách ještě ve školní družině. Stejně tak je to i se školním stravováním.


Co by měla před nástupem žáka udělat škola?

Vedení školy a všichni pedagogové, kteří participují na vzdělávání žáka, se podrobně seznámí s doporučením školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (kde je uvedený podrobný výčet podpůrných opatření). Ostatní pedagogy je vhodné upozornit na to, že ve škole bude vzděláván žák s PAS (ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, kteří se budou s žákem v průběhu vzdělávání setkávat).

👉 Pro vyučující může být přínosný článek 1 + 10 pro učitele v základních školách.

Pokud to potřeby žáka vyžadují, je důležité před nástupem žáka vizuálně označit jeho místo v šatně, ve třídě. Do jeho těsné blízkosti je vhodné umístit komunikační tabuli, kde bude umístěn vizualizovaný rozvrh hodin, odměnový systém či další vizualizované pomůcky. Ve třídě nebo mimo třídu vytvořit relaxační prostor, v případě potřeby práce mimo třídu vyhradit i tento prostor. Pro některého žáka s PAS může být důležitá i polička nebo skříňka na jeho věci, na které mu nikdo nebude sahat, nikdo je nebude přemisťovat apod.


Co mohou zákonný zástupce a škola udělat společně?

V přípravném týdnu (poslední týden hlavních prázdnin) je dobré realizovat integrující schůzku, kde se sejdou zákonní zástupci s pedagogy školy (zástupci vedení školy, třídní učitel, asistent pedagoga) s poradenským pracovníkem, který vypracoval doporučení s podpůrnými opatřeními. Na schůzce je vhodné podrobněji probírat podpůrná opatření a odpovídat si vzájemně na otázky, které bude potřeba si před nástupem žáka ujasnit.

Doporučuji také v přípravném týdnu navštívit s budoucím prvňáčkem školu. Protože v této době je již zřejmé, kdo bude žáka vyučovat (a pravděpodobně je určen v případě potřeby i asistent pedagoga), je dobré se vzájemně seznámit – představit žákovi třídního učitele / třídní učitelku, asistenta/asistentku pedagoga. Společně si projít prostory školy, třídy, ukázat mu jeho pracovní místo, šatnu, tělocvičnu, odborné pracovny apod. Pokud se podaří a třídní učitelka ze školy se na konci školního roku přijde podívat na budoucího žáka do mateřské školy a pohovoří s pedagogy, lépe nachystané podmínky pro nástup do školy si žák a jeho zákonní zástupci ani nemohou přát.


Jakou roli hraje ve vzdělávání pro žáka asistent pedagoga?

Měl by být především ochráncem a bezpečnou osobou pro žáka. Je důležitým prostředníkem mezi školou a zákonným zástupcem.


Na závěr přeji všem rodičům i pedagogům na společné cestě vzdělávání mnoho úspěchů a respektujících postojů nás všech.


👉
Další potřebné informace najdete v rubrice Autismus podle věku - Předškolák pod záložkou JEDNAT.

👉 Přečtěte si také články o školní zralosti a připravenosti a článek Kam zařadit dítě s PAS? Do běžného, nebo speciálního vzdělávacího proudu?

Zdroje

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů, částka 190/2004. 10. 11. 2004. ISSN 1211-1244.

Návazné články

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM