Jak pracovat s kolektivem, aby přijal žáka s PAS
Proces začlenění žáka s poruchou autistického spektra do kolektivu vrstevníků může výrazně usnadnit systematická intervence cílená na spolužáky. Ta probíhá buď ve formě jednorázové besedy, anebo v rámci pravidelných třídnických hodin. Cílem je seznámit přítomné s diagnózou a jejími specifiky předem (preventivní forma), tedy před samotným nástupem žáka do školy, anebo v průběhu docházky.
Vzkazy pro spolužáky od žáků a studentů s PAS
Přestože žáci na spektru touží být plnohodnotnou součástí svého třídního kolektivu, přejí si být chápáni a respektováni, mají často špatné zkušenosti. Někteří z nich se setkávají s odmítáním a bohužel i šikanou. Někdy to přitom můžou být maličkosti, které vedou k lepšímu porozumění a zlepšení vztahů dětí s PAS a jejich spolužáků. Zeptali jsme se proto žáků a studentů na spektru: Co byste svým spolužákům vzkázali?
Příčiny, které mohou stát za nežádoucím chování žáků s PAS v běžných ZŠ
Za problémové chování žáků s PAS mohou stát příčiny vycházející zejména ze dvou oblastí. První přímo vyplývá z diagnózy PAS a patří do ní např. zvýšená unavitelnost dětí s PAS, tlak na výkon, problémy se sociální interakci či s chápáním sociálního kontextu, změny a šikana. Problémové chování ale ovlivňují také příčiny spojené se speciálně pedagogickou oblastí.
Případová konference jako nástroj pomoci
Rodiče i pedagogičtí pracovníci se mohou setkat se situacemi a problémy, na které nejsou připraveni, nevědí, jak se k jejich řešení postavit. Někdy i opakovaně uplatňují nefunkční modely řešení. V takových případech může s řešením problémových situací pomoci svolání případové konference.
Psychoterapie a pedagogická intervence u žáků s PAS
K pedagogické intervenci s psychoterapeutickým obsahem dochází buď preventivně, či v rámci krizového řešení potíží. Nejčastěji se jedná o chování, které je školou vyhodnoceno jako problémové. Další důležitou oblastí je začlenění žáka s PAS do kolektivu, zjištění jeho postavení mezi ostatními spolužáky a průběžná zpětná vazba od nich. Od rodičů je zakázka zpravidla spojena s řešením přidružených psychických obtíží (úzkosti, depresivní ladění, obsedantně-kompulzivní porucha, fobie či poruchy příjmu potravy)y. ,
Asistent pedagoga musí být mému synovi dobrým parťákem
Vítkovi byla ve čtvrté třídě ZŠ poprvé přidělena asistentka pedagoga. Zpočátku mu pomohla, nicméně vztah nebyl ideálně nastaven, Vítek si později asistentku „omotal kolem prstu" a jeho psychický stav se zhoršil. Po letních prázdninách dostal Vítek asistenta nového, se kterým si sedli a stali se z nich parťáci. Přečtěte si více o tom, jak důležitý je vztah dítěte s PAS a asistenta pedagoga.
Jak vnímá chlapec s PAS přechod ze základní do střední školy?
Lukáš je jedno z mnoha dětí s poruchou autistického spektra, které řeší přechod ze základní na střední školu. I přesto, že každý žák je jiný a má svůj vlastní příběh, jeho obavy, myšlenky i očekávání se mohou podobat těm, které vyslovil Lukáš v rozhovoru pro tento článek, který je doplněn i o postřehy jeho maminky. 
Přestup na střední školu – z pohledu rodiče dítěte s Aspergerovým syndromem
„Kuba má Aspergerův syndrom, je šikovný v matematice, fyzice i jazycích. Řeklo by se, že dítě, kterému jde učení, si může vybírat. Navíc v Praze, kde je středních škol dostatek. Přesto jsme zavrhovali jednu školu po druhé. Škola musela být blízko našeho bydliště, dojíždění co nejjednodušší. Důležité bylo i přání Jakuba ohledně výběru druhého jazyka a zohlednění jeho specifických potřeb."
Nepříjemné vzpomínky na základní školu
Pro děti s poruchami autistického spektra může být každodenní zvládání školních povinností velmi náročné a vyčerpávající. Pokud se navíc jedná o „skrytý autismus", který nebyl oficiálně diagnostikován, nemusí se jim dostat potřebného pochopení a pomoci. Autorka článku se svou diagnózu dozvěděla až v dospělosti a dodnes má na základní školu velmi nepříjemné vzpomínky. Našla ale odvahu je sdílet...
O Kubíkovi – jak se stal průkopníkem na základní škole
„Oba kluci chodili do základní školy. Je to úplně obyčejná sídlištní základka, plno tříd, plno učitelů, plno dětí. Kubík byl průkopník, byl první žák, který do této školy nastupoval s asistentem pedagoga. Až později jsem zjistila, že sice škola dostala povolení na vytvoření místa pro asistenta, ale už ne finance hned od začátku první třídy, a že řešili další a další byrokratické problémy."
Jak jsem zvládla studium na vysoké škole
„O Aspergerově syndromu jsem tehdy nevěděla. Jiní studenti zvládali brigády, měli kamarády, se kterými se scházeli, přítele nebo přítelkyni a zvládali při tom ještě studovat. Já měla jenom školu a nezvládala jsem to. Stávalo se, že jsem šla na nějakou zkoušku, spolu s ostatními čekala před učebnou nebo kabinetem. Všichni říkali, jak to neumí, jak se neučili, ani to neviděli nebo si jednou přečetli skripta. Pak vyšli ze dveří a nejhůř za dvě. Já se učila týden a musela zkoušku opakovat. Připadala jsem si jako úplný idiot."
Legislativa a právní vymezení vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami mohou výrazně pomoci už v předškolním vzdělávání. Přečtěte si o dalších možnostech vzdělávání dětí a žáků s PAS.
Přechod žáka s PAS ze základní školy na střední školy nebo učiliště
Přestup na střední školu (SŠ) je vhodné zvažovat již od osmého ročníku, kdy si žák s rodiči může v rámci dnů otevřených dveří řadu středních škol a učilišť prohlédnout, lépe se seznámit se vzdělávacím plánem, obory a předměty. U žáků s PAS je nutné také přihlížet k osobnostnímu vybavení žáka – zda je schopen komunikovat s dalšími lidmi, nebo zda mu vyhovuje omezený okruh osob, apod.
Máma mele Emu
„Přestože jsem už plynule četl a psal, musel jsem trávit hodiny tím, že jsem se to ,učil‘ znovu. Možná si říkáte, že mě to nemuselo úplně bavit. Pravda, jedinou mou motivací ztrácet s tou tlustou knihou čas bylo vybarvování si černobílých obrázků u každého písmenka. Slabikování bohužel nebylo jediné období, které jsem si prošel dvakrát." - Jaké jsou další vzpomínky autisty na základní školu?
Pedagog mateřské školy – dobrá praxe inkluze dítěte s PAS
Někdy děti přicházejí do mateřské školy (MŠ) již se stanovenou diagnózou, často to však bývá právě pedagog, kdo upozorní na odlišnosti v chování dítěte. Vždy je nutné na nastalou situaci reagovat, pomoci dítěti se začleněním do kolektivu, s komunikací, hrou... Pedagogové MŠ popisují svou zkušenost s dětmi s PAS a metody, které se jim osvědčily a dítěti zajistily spokojenější pobyt ve školce.
Kam zařadit dítě s PAS? Do běžného, nebo speciálního vzdělávacího proudu?
Jaké mohou být pro děti s PAS i jejich rodiče rozdíly ve vzdělávání v běžné škole, instituci zaměřené na speciální edukaci, speciální škole a domácím vzděláváním? Nabízíme vám odpovědi.
Pedagog prvního stupně a dítě s PAS ve výuce
Pokud dítě k plnění povinné školní docházky nastupuje s potvrzenou diagnózou PAS a má doporučení ŠPZ se stanovenými podpůrnými opatřeními, je potřebné včas předat vyučujícímu podklady, aby si co nejdříve osvojil způsob jednání s novým žákem. Jsou ale určité principy, které většině dětí s PAS vyhovují společně: Třída by měla být místem bezpečným...
Přechod žáka s PAS ze základní školy na střední školy nebo učiliště
Přestup na střední školu (SŠ) je vhodné zvažovat již od osmého ročníku, kdy si žák s rodiči může v rámci dnů otevřených dveří řadu středních škol a učilišť prohlédnout, lépe se seznámit se vzdělávacím plánem, obory a předměty. U žáků s PAS je nutné také přihlížet k osobnostnímu vybavení žáka – zda je schopen komunikovat s dalšími lidmi, nebo zda mu vyhovuje omezený okruh osob, apod.
Máma mele Emu
„Přestože jsem už plynule četl a psal, musel jsem trávit hodiny tím, že jsem se to ,učil‘ znovu. Možná si říkáte, že mě to nemuselo úplně bavit. Pravda, jedinou mou motivací ztrácet s tou tlustou knihou čas bylo vybarvování si černobílých obrázků u každého písmenka. Slabikování bohužel nebylo jediné období, které jsem si prošel dvakrát." - Jaké jsou další vzpomínky autisty na základní školu?
Kariérové poradenství u žáků s poruchou autistického spektra
Pro žáky s PAS je KP podobné jako u ostatních žáků, je třeba však myslet na smysluplnost testování s ohledem na konkrétního jedince (jak u skupinového, tak u individuálního), testování však nesmí být jediným nástrojem kariérového poradenství. V případě žáků s PAS se dokonce může jevit jako kontraproduktivní. Pro ně je třeba zajistit maximálně možný individuální přístup.
Diagnostický screening jako nástroj k rychlé podpoře dítěte při vzdělávání
Jen dítě, které má adekvátní podporu, dokáže zdárně zdolávat své „nedostatky“, s pomocí a správnou metodikou dokáže udělat velké pokroky. Pokud dítě podporu včas nezíská, obvykle se přesouvá z jedné školy do druhé, rodiči je vina často svalována na pedagogy a pedagogy na rodiče. Řešení potíží se tak jen odkládá a dovednosti dítěte se nezlepšují.
„Přála bych si, aby se lidem s PAS, lidem jako jsem já, na školách více pomáhalo"- svěřuje se Eliška
„Přála bych si, aby bylo víc učitelů, kteří jsou obeznámeni s různými poruchami (nejen PAS) a kteří budou tyto děti akceptovat, nebudou je peskovat za jejich problémy, nebudou je brát jako přecitlivělé, rozmazlené a líné, a naopak jim budou oporou ve třídě, takže se na ně děti budou moct obrátit, pokud mají s něčím problémy. "
Školní zralost a školní připravenost - důležité faktory před zahájením školní docházky dítěte s PAS
Jsou kritéria, která by děti měly splňovat, aby pro ně vstup do školy byl co nejpříjemnější. Pokud je přijato dítě nezralé, může to u něj vyvolat dlouhodobý stres. U žáků s PAS často nebývá problémem intelektová úroveň, zralost však ovlivňují deficity v oblasti sociálního chování.
Zahájení povinné školní docházky aneb vstup předškoláka do základní školy
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice stále prochází mnoha změnami. Při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra musíme inovativnost mít na paměti každý den. Ze zkušeností si troufám říct, že pedagogové nejsou na vzdělávání žáka s PAS připraveni ideálně. Postupy a metody se učí tzv. „za pochodu“ – např. když je žák s PAS přijat do třídy.
Postřehy získané při vzdělávání žáků s PAS očima ředitelů škol
Při výběru vhodné školy pro žáky s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) stojí mnoho rodičů před nelehkým úkolem. Dovolujeme si vám proto v tomto článku nabídnout odpovědi na otázky položené dvěma ředitelům, kteří ve svých školách dlouhodobě vzdělávají žáky s PAS a jsou ve „svých“ školách z pohledu autorky článku považováni za dobré ředitele.
Pedagog mateřské školy – dobrá praxe inkluze dítěte s PAS
Někdy děti přicházejí do mateřské školy (MŠ) již se stanovenou diagnózou, často to však bývá právě pedagog, kdo upozorní na odlišnosti v chování dítěte. Vždy je nutné na nastalou situaci reagovat, pomoci dítěti se začleněním do kolektivu, s komunikací, hrou... Pedagogové MŠ popisují svou zkušenost s dětmi s PAS a metody, které se jim osvědčily a dítěti zajistily spokojenější pobyt ve školce.
Pedagog druhého stupně základní školy a žák s PAS – zkušenosti z praxe
Přestup žáka z prvního na druhý stupeň základní školy (ZŠ) nemusí být lehký a pro žáky s poruchou autistického spektra to platí obzvlášť. Velkou zátěží pro ně může být značné zvýšení počtu vyučujících, se kterými přichází na druhém stupni do kontaktu, ale i jejich odlišný přístup k vedení hodin. Dalším problémem může být časté stěhování tříd v rámci rozvrhu...
Strukturované učení
Principy strukturovaného učení stavějí na zmírňování a odstraňování deficitů jedinců s PAS a současně rozvíjejí jejich silné stránky. Odstranění či snížení deficitu, který se projevuje nižší schopností porozumět pokynům a zvládat chování bez podpory a přítomnosti dospělé osoby, vyžaduje individuální přístup, strukturalizaci prostoru a činností, vizuální podporu a motivační stimuly.
IVP, PO, ŠPZ… aneb jak se vyznat ve zkratkách užívaných ve školství
Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami často tápou a zaměňují různé pojmy. Tento text vám zkusí objasnit některé zkratky, se kterými se můžete setkat během vzdělávání vašeho dítěte.
Místo slabikáře epitaf aneb zpověď o prožitcích nejen z mateřské školy
„Okolo čtvrtého roku jsem již dokázal přečíst větu. Mou specialitkou bylo čtení vzhůru nohama. Nemyslím tím, že bych si četl během dělání stojky, nýbrž čtení textu, který byl obráceně. Mělo to jednu výhodu - mohl jsem číst s rodičem noviny, přestože jsme u stolu seděli naproti sobě.“
Studium lidí s poruchou autistického spektra na vysokých školách
O studium na vysoké škole se mohou ucházet všichni zájemci bez rozdílu. Poruchy autistického spektra nemohou být důvodem k nepřijetí na vysokou školu. V současné době studuje na veřejných vysokých školách v ČR více než stovka studentů s poruchami autistického spektra.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM