V propojení osobní asistence, včasné intervence a ABA vidím smysl…
Do střediska osobní asistence (dále jen OA) jsem nastoupila na začátku února roku 2020. Na pozici koordinátorky OA jsem dostala na starost klienty s PAS ve věkové skupině 2-7 let. Což kopíruje stejnou věkovou kategorii ve Středisku včasné intervence. Proto mi přišlo logické, abych se na počátku mé práce seznámila s kolegy z tohoto střediska. K tomu mně inspirovala i má předchůdkyně, která kromě úvazku v OA, měla nižší úvazek také v v rané péči.
ABA sem, ABA tam
Po zjištění synovy diagnózy PAS, ve věku 2 let a 4 měsíců, se k nám dostala nejrůznější doporučení na přístupy, jak se synem nadále pracovat. Mezi velkým množstvím směrů také padla zmínka o Aplikované behaviorální analýze (ABA). Do té doby jsem netušila, co ABA přesně znamená.
Jak pomáhá felinoterapie dětem s autismem
Záměrem článku je přiblížit zvláštní formu pomoci dětem s autismem – prostřednictvím interakce s kočkou, kterou nazýváme felinoterapie. Vycházím při tom ze svých profesních zkušeností a pozorování při práci s velkým počtem dětí s PAS a mým „kočičím týmem“ za více než sedm let.
Jak učit dítě s PAS efektivně vyjádřit svá přání a potřeby
V tomto textu bychom rádi ukázali, jak postupovat, aby se podařilo rozvinout vyjadřovací schopnosti u malého dítěte s PAS, které dosud s okolím nedokáže efektivně komunikovat. Vysvětlíme si, co je potřeba rozmyslet před samotným učením i jak trénink komunikace probíhá v praxi. Uvedené postupy se týkají práce s dětmi neverbálními, ale i s dětmi, u nichž stávající verbální produkce neplní funkci sdělení.
Jak poznat dobrý intervenční ABA program zaměřený na dítě s PAS?
Dobrý intervenční program Aplikované behaviorální analýzy vychází a je založen na jejích vědeckých poznatcích. Program se vždy zaměřuje na individuální potřeby dítěte s cílem zlepšení kvality jeho života. Proto v případě intervenčních programů pro děti s PAS je základem osvojení takových dovedností, které povedou k jeho samostatnému a co nejméně závislému životu na ostatních.
Integrace v psychoterapii a autismus – z praxe terapeutky
Z jakého směru jako terapeuti vycházíme, se neukazuje jako zásadní pro to, aby byla terapie klientovi užitečná. Více záleží na osobnosti terapeuta a schopnosti vytvořit dobrý vztah s klientem. Také víme, že není jeden způsob terapeutické práce, který by vyhovoval všem klientům a všem potížím. Psychoterapeutická integrace se snaží nabídnout překročení limitů jednotlivých směrů.
Skupinová psychoterapie pro děti a dospívající s autismem
Skupinová psychoterapie se primárně zaměřuje na oblast interpersonálních vztahů a oblast sociálních dovedností. Někdy je vhodnější než individuální psychoterapie. Dítě se mnohem více projeví v chování a vnějších projevech než verbalizací a introspekcí. Dospívající zase mohou těžit ze sdílení zkušeností a získání zpětné vazby nejen od terapeutů, ale hlavně od svých vrstevníků.
Využití principů kognitivně behaviorální terapie u klientů s poruchou autistického spektra
KBT je jedním z nejvíce využívaných terapeutických směrů při práci s klienty s PAS, i díky své široké komplexnosti a možnostem ovlivnit většinu psychických jevů či poruch, s nimiž se klienti s autismem a jejich okolí setkávají. Metod KBT tak využíváme při nácvicích sociálních a komunikačních dovedností, prací s úzkostným/depresivním prožíváním, fobiemi, poruchami příjmu potravy apod.
Obrázky, které děti učí, jak se v různých situacích zachovat
Děti s PAS mívají obtíže správně vyhodnotit určité situace a přizpůsobit konkrétní situaci své chování. O chování je třeba s dětmi mluvit a vysvětlovat, popisovat, modelovat. Vedle slovního rozboru situace můžeme využít metodu rozkreslování sociálních situací. Formou jednoduchých příběhů, „komiksů“, dětem předložíme několik způsobů konání v různých situacích.
Vařila myšička kašičku aneb jak mohou básničky pomoci dětem s PAS?
Díky básním a písním mimo jiné navazujeme přirozený emoční vztah s druhými (např. pomocí sociálních hříček typu „paci paci“. S básničkami se většinou pojí i rozvoj jemné motoriky v podobě užívaných jednoduchých gest, která sama o sobě nesou význam a jednoduše odkazují na konkrétní básničku. Říkadly lze také motivovat k činnostem. - Důvody, proč by se o básničky neměly děti s PAS ochuzovat
Psychodynamická psychoterapie u dětí a dospívajících s autismem - z praxe terapeutky
Nejdůležitějším hybatelem spolupráce je vztah mezi terapeutem a klientem. Osvědčuje se mi, když se s dětmi s autismem nejdříve seznamuji skrze jejich zájmy. Pomyslné plusové body například získám, když vím, co je Minecraft. Často si i na našich setkáních najdeme společnou činnost, na kterou se oba těšíme a která pomáhá budovat vzájemnou důvěru.
Převleč se, ustel si a pojď už se nasnídat! - aneb jak na sebeobslužné dovednosti u dětí s PAS
Úspěšně zvládnuté sebeobslužné dovednosti dětem přinášejí vyšší míru samostatnosti. Ta posiluje nejen jejich sebevědomí, ale otevírá jim i cestu k většinové společnosti, neboť jim umožňuje zapojit se mezi vrstevníky a nepůsobit „nepatřičně“. Nácvik sebeobsluhy tedy není dobré podceňovat.
Systemická terapie a její přínosy při práci s klienty s PAS – z praxe terapeutky
„Důležité v systemické terapii je problém neodsuzovat, ale rozebrat ho, zmapovat, vysvětlit, popsat. Na systemické terapii mám ráda, že nediagnostikuje. Je to spíše o zkoumání, co je pod problémem a z čeho vzešel.“ - říká terapeutka Mirka Pravdová. Přečtěte si celý článek, který popisuje také o konkrétní příklady, jak může systemická terapie lidem na spektru pomoci.
„Když mám chuť od všeho utéct, připomenu si synovy pokroky“ – ABA pohledem rodiče
„My se s ABA ráno probouzíme a večer usínáme. Na jedné straně jsem se sžila s tímto programem tak, že si vlastně ani nedovedu představit, že by naše dny měly vypadat jinak. Na straně druhé jsem ale někdy ze všeho velmi unavená a opakující se mandy mého synka bych nejraději vypnula ovladačem. V takových situacích si ale vždy připomenu, jaké pokroky už můj syn dokázal udělat."
PCA terapie u lidí s poruchou autistického spektra
Person centred approach (PCA) terapie se v českém prostředí překládá nejčastěji jako přístup zaměřený na člověka či na člověka zaměřená terapie. Důležitou roli při ní hraje vztah terapeuta a jeho klienta, kterého by měl přijímat bezpodmínečně a upřímně. A pomáhat klientovi porozumět svým pocitům a získat moc nad svým životem.
Počítačové hry jako součást terapie – zkušenosti terapeuta z praxe
„Hraní počítačových her se stalo pevnou součástí života mnoha mých klientů, pomáhá jim s ventilací stresu i se začleňováním do školního kolektivu, může jim také pomáhat s učením komunikačních a sociálních dovedností. Hraní videoher používám ve své terapeutické praxi od samého začátku, tedy od roku 2010, a jako terapeut s ním mám velice pozitivní zkušenosti."
Terapie: Klíč je v rodině
„V souvislosti s autismem se často skloňuje slovo terapie. Je řada terapeutických směrů a i náš syn některé z nich využil. Přesto to dnes vnímám tak, že tohle všechno bylo a je jen doplněk větší a naprosto zásadní terapie. Ta velká terapeutická práce náleží především rodině a jejímu fungování. Což ale neznamená, že by to bylo nějak lehčí. Naopak, výchovu dítěte s autismem vidím jako velmi náročnou právě proto, že to znamená práci rodičů na sobě samých." 
ABA - ukázka z praxe
V rámci ABA se u klientů učí a rozvíjí základní dovednosti jako je pozornost, rozumění a následování jednoduchých pokynů a napodobování. Ale i komplexní dovednosti jako je čtení, rozvoj řeči a porozumění vlastním emocím. Při učení se jednotlivé dovednosti rozdělí na malé části (proběhne tzv. analýza dovednosti), kdy každá část se učí po malých krůčcích zvlášť, až do zvládnutí celé dovednosti. Součástí článku je i video ukázka z praxe.
Krizová intervence - jak může pomoci člověku s PAS?
V situaci, kdy Kláru rozladilo, že jí její kamarádka ze školy nebere telefon, na jednu z takových linek zavolala. Hned v úvodu řekla, že je autistka, a začala mluvit o tom, co ji rozzlobilo. Díky pracovnici krizové linky, která se zaměřila na zklidnění jejích emocí a práci s tělem, se Klára během půl hodiny uklidnila, její stav neeskaloval do záchvatu a měla i plán, co bude dělat dál.
Nácviky sociálních a komunikačních dovedností jako terapeutická intervence u dětí s PAS bez závažnějších poruch intelektu
Nácviky sociálních a komunikačních dovedností jsou, vzhledem k charakteristickým oslabením poruch autistického spektra, primární terapeutickou intervencí.
Podpůrné skupiny - zkušenosti rodičů
Rodičům podpůrných skupin v NAUTIS byly položeny tři otázky mapující jejich vstup do skupiny, co jim účast přináší, včetně toho, jak se ve skupině cítí. - „Když člověk zjišťuje, že s podobnými problémy není sám, dává to oporu a dobrý pocit. Zkušenosti druhých rodičů mi rozšiřují obzory a dávají kontext mým vlastním zážitkům a problémům."
Logopedie u dětí s poruchou autistického spektra
Logopedická terapie u dětí s autismem je náročná činnost, pro kterou je nutné mít odborné znalosti i osobnostní předpoklady. Celou terapii znesnadňují narušené sociálně-emoční dovednosti dítěte, které se podílejí na každodenním spontánním učení již od batolecího věku. Pro rozvoj komunikace je klíčové zahájit logopedickou intervenci včas – v období plasticity dětské centrální nervové soustavy.
Aplikovaná behaviorální analýza a její využití při práci s dětmi s PAS nebo jinými vývojovými poruchami
O využití ABA při práci s dětmi s PAS se začalo nejintenzivněji mluvit po experimentální studii doktora I. Lovaasa v r. 1987. Ve výzkumu porovnával dvě skupiny dětí, u nichž aplikoval různou míru intervence. Výsledky podporují tvrzení, že intenzivní intervencí je možné výrazně snížit symptomy PAS.
Využití Výměnného obrázkového komunikačního systému ve výchovně vzdělávacím procesu
Výměnný obrázkový komunikační systém (dále jen VOKS) je alternativní (náhradní), případně augmentativní (podporující a doplňující) způsob komunikace. Jeho principy jsou pro žáky velmi rychle osvojitelné, je vysoce motivující, redukuje nevhodné chování a je dobře využitelný ve škole, doma i na veřejnosti.
Podpůrné skupiny pro rodiče dětí s PAS
Podpůrné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů. Člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou v nich spojeni zkušeností s určitým problémem. Podpůrné skupiny představují účinnou pomoc v situacích, kdy je potřeba se zbavit bezmoci, adaptovat se na změnu podmínek způsobených danou těžkostí, vyrovnat se s problémem nebo nemocí či změnit svou zdánlivě bezvýchodnou situaci.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM